Quy trình 5 bước lựa chọn nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy

Thực hiện quy trình 5 bước lựa chọn nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện quy trình 5 bước lựa chọn nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
TPO - Phụ lục quy trình và hồ sơ nhân sự cấp ủy cấp tính nhiệm kỳ 2020 - 2025 ban hành kèm theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khoá XII nêu rõ quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải trên 50% phiếu đồng ý

Theo Phụ lục quy trình và hồ sơ nhân sự cấp ủy cấp tính nhiệm kỳ 2020 - 2025 ban hành kèm theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khoá XII, đối với các trường hợp tái cử cấp uỷ, bước đầu tiên sẽ tiến hành tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp uỷ (lần 1). Nhân sự này sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được Bộ Chính trị quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp uỷ thông qua. Trên cơ sở danh sách các trường hợp cấp uỷ đương nhiệm, ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, đánh giá từng trường hợp. Từ đó xem xét, thông qua danh sách cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ, phó bí thư, bí thư cấp uỷ đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Sang bước hai, sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự tái cử đã được ban thường vụ cấp uỷ xem xét, thông qua ở bước 1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

Đến bước ba, sẽ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (lần 1). Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Bước 4, tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp uỷ (lần 2). Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự (nếu có); ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trình hội nghị ban chấp hành Đảng bộ (lần 2).

Về nội dung khảo sát nhân sự, ban thường vụ cấp uỷ và tiểu ban nhân sự nếu xét thấy cần thiết thì tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự (đã được giới thiệu ở bước 3) tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp uỷ cơ sở nơi cư trú.

Đến bước thứ năm, sẽ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (lần 2), để phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có). Tập thể ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Điểm đáng lưu ý là, nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập ở các bước (riêng bước 2 tính trên số đại biểu có mặt); kết quả kiểm phiếu được công bố tại các hội nghị.

Số phiếu bằng nhau thì chọn nhân sự người đứng đầu giới thiệu

Đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp uỷ, bước 1 sẽ tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp uỷ (lần 1). Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được Bộ Chính trị quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp uỷ thông qua; trên cơ sở danh sách quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức chính trị - xã hội (theo nhiệm kỳ của từng tổ chức); ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách dự kiến.

Bước hai sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự đã được hội nghị ban thường vụ cấp uỷ xem xét, thông qua ở bước 1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

Về nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ cấp uỷ thông qua ở bước 1 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 30% tổng số đại biểu có mặt trở lên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số cấp uỷ viên được phân bố theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

Bước 3, tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ (lần 1). Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện được Bộ Chính trị phân bổ và phương hướng công tác nhân sự được cấp uỷ thông qua; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách. Ví dụ, tổng số cấp uỷ viên được phân bổ theo quy định là 50 người; số tái cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện được thông qua là 20 người; số lượng được giới thiệu còn lại không quá 37 người (tính theo số dư từ 10 - 15%); đối với số lượng uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cũng tính tương tự. Riêng đối với các chức danh lãnh đạo cấp uỷ, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội thì giới thiệu 1 người cho 1 chức danh.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu có mặt và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số cấp uỷ viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

Bước 4, tiến hành khảo sát nhân sự và tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp uỷ (lần 2). Ban thường vụ cấp uỷ và tiểu ban nhân sự tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự được giới thiệu ở bước 3 tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp uỷ cơ sở nơi cư trú (căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị, ban thường vụ cấp uỷ và tiểu ban nhân sự xác định nhân sự và phương pháp tiến hành khảo sát cụ thể).

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự (nếu có), ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị ban chấp hành Đảng bộ (lần 2).

Sang bước 5, sẽ tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ (lần 2). Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số cấp uỷ viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp có hai người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu cấp uỷ giới thiệu (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

MỚI - NÓNG
Hà Nội yêu cầu 'đánh trúng, đúng ổ nhóm, đường dây liên quan bóng cười'
Hà Nội yêu cầu 'đánh trúng, đúng ổ nhóm, đường dây liên quan bóng cười'
TPO - “Đánh đúng, đánh trúng ổ nhóm, đường dây, tổ chức, đối tượng chuyên nhập lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán khí N2O sử dụng với mục đích vui chơi, giải trí và mua bán, vận chuyển, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, thành phố Hà Nội yêu cầu.
Nhiều công trình tiêu biểu hướng tới ngày hội lớn của thanh niên Khánh Hoà
Nhiều công trình tiêu biểu hướng tới ngày hội lớn của thanh niên Khánh Hoà
TPO - Hướng đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ Khánh Hoà có 25 công trình thanh niên và các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. Trong số đó, có 8 công trình mang đậm dấu ấn màu áo xanh trên khắp các nẻo đường, miền quê Khánh Hoà.