Hà Nội thi hành kỷ luật hơn 3 nghìn đảng viên

Hà Nội thi hành kỷ luật hơn 3 nghìn đảng viên
TPO - Theo dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, công tác thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe. Cụ thể, đã thi hành kỷ luật 3.318 đảng viên, trong đó khiển trách 2.469, cảnh cáo 492, cách chức 59, khai trừ 297.

Thành ủy Hà Nội vừa công bố dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Trong phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020, báo cáo nhận định, kinh tế Thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh được cải thiện. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực. Xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, đạt kết quả toàn diện, nổi bật...

 Riêng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, báo cáo nhấn mạnh việc tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; nhất là Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về những điều đảng viên không được làm; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được tiến hành chủ động, có hiệu quả rõ rệt, nhất là hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thành phố và công tác phối hợp cùng các cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trên cả nước trong đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phê phán, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn kịp thời việc thành lập các tổ chức có quan điểm sai trái, đi ngược đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thành ủy cũng chỉ đạo hoàn thành sắp xếp, kiện toàn tinh gọn đầu mối: Giảm 5/17 ban chỉ đạo của Thành ủy; 74/102 ban chỉ đạo, 21/26 ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố; giảm 13 đầu mối phòng, ban và đơn vị sự nghiệp khối các cơ quan Đảng, đoàn thể; giảm 45 phòng chuyên môn, 121 đơn vị sự nghiệp với 26 trưởng phòng, 116 phó phòng, 177/308 trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp, 7/23 trụ sở làm việc ở các sở, ban, ngành thuộc khối chính quyền; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị xuống còn 96 đơn vị (giảm 110 đơn vị, tương đương 53,4%).

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đổi mới, chất lượng, hiệu quả, góp phần giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, nhất là những địa phương, đơn vị có nhiều hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận bức xúc và các cơ quan báo chí phản ánh, đi sâu kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: Quản lý đất đai; trật tự xây dựng; quản lý và sử dụng tài nguyên rừng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản…

Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có một số cán bộ chủ chốt quận, huyện, thị xã, thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; kịp thời xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 62 đoàn, kiểm tra 379 tổ chức Đảng và 18 đoàn giám sát 84 tổ chức Đảng trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 Chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy…

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, kiểm tra 402 tổ chức Đảng và 1.232 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát xác định không có vùng cấm, không có ngoại lệ; các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; qua kiểm tra giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực xảy ra.

Công tác thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe: Đã thi hành kỷ luật 3.318 đảng viên (khiển trách 2.469, cảnh cáo 492, cách chức 59, khai trừ 297); thi hành kỷ luật 37 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách, 19 tổ chức Đảng bằng cảnh cáo. Qua đó góp phần tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng bộ, chính quyền thành phố.

Báo cáo cũng chỉ rõ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội còn có một số mặt hạn chế như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra những vụ việc nổi cộm, phức tạp, trở thành điểm nóng; cấp ủy cấp trên trực tiếp chưa kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục. Sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị còn hình thức, hiệu quả thấp. Tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn hạn chế; có cấp ủy đã có biểu hiện mất “đoàn kết nội bộ” ảnh hưởng không tốt đến phong trào của địa phương.

Ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên, cá biệt có đảng viên còn có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, còn vi phạm, bị kỷ luật. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở chậm được đổi mới...

MỚI - NÓNG