Hà Nội: Thanh tra toàn diện tài sản nhà, đất công, xử lý nghiêm vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu tăng cường công tác thanh tra toàn diện nhằm phát hiện kịp thời những sai sót, vi phạm, kiên quyết xử lý theo quy định đối với các diện tích nhà, đất không sử dụng, sử dụng không đúng quy định…

Sáng 8/7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội thống nhất nội dung báo cáo kết quả giám sát của HĐND thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố chấp hành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND thành phố tại báo cáo số 18/BC-HĐND ngày 29/6/2022.

Cụ thể, cần rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về tài sản công bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, khắc phục tình trạng thiếu sót hoặc chồng chéo trong phân công, xác định trách nhiệm, kém hiệu quả trong phối hợp giữa các cơ quan quản lý.

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng, khẩn trương hoàn thành rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo quy định, đảm bảo sử dụng nhà, đất đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với đó, phải kiên quyết thu hồi để xử lý theo quy định các diện tích nhà, đất không sử dụng, sử dụng không đúng quy định, phân loại, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm thực hiện nghĩa vụ tài chính kéo dài. Khẩn trương rà soát, có phương án sử dụng các điểm nhà đất chưa sử dụng để phát huy nguồn lực từ các tài sản này, tránh lãng phí.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan quản lý tài sản cộng tại các cấp, bảo đảm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản cộng, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công là nhà, đất. Trước mắt, tập trung cập nhật đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu về nhà, đất vào Cơ sở dữ liệu về tài sản công của thành phố, đồng thời xây dựng phần mềm để khai thác hiệu quả dữ liệu tài sản công về nhà, đất phục vụ công tác quản lý của thành phố.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, chuyên đề và đột xuất việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố để kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi kịp thời…

HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố tăng cường sự phối hợp hiệu quả trong quản lý tài sản công giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện mô hình hoạt động và xem xét phương thức giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đối với Cty TNHH NN MTV Quản lý và Phát triển nhà đảm bảo nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp và cơ chế thị trường; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về cơ chế, chính sách, quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Trước đó, chiều 7/7, kết luận nội dung chất vấn về quản lý tài sản công là nhà, đất, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND thành phố, sau phiên chất vấn, tổng kiểm tra rà soát lại toàn bộ các văn bản về quản lý quỹ nhà, đất của thành phố để đánh giá, phân tích, ban hành các quy định theo thẩm quyền trong công tác quản lý nhà, đất của thành phố.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai sắp xếp lại, xử lý tài sản công, trong đó rõ trách nhiệm, tiến độ của từng cơ quan, đơn vị có liên quan; chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện giải quyết các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Đáng chú ý, ông Tuấn đề nghị tăng cường công tác thanh tra toàn diện nhằm phát hiện kịp thời những sai sót, vi phạm, kiên quyết xử lý theo quy định đối với các diện tích nhà, đất không sử dụng, sử dụng không đúng quy định…

MỚI - NÓNG