Chi bộ I, Cục An ninh chính trị nội bộ quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII

0:00 / 0:00
0:00
Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐU ngày 17/5/2021 và Thông báo số 127 TB/ĐU của Đảng ủy Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng 24/8, tại Hà Nội, Chi bộ I đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai nghị quyết của Đảng.

Quyết liệt chỉ đạo, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết tới từng cán bộ, đảng viên

Hội nghị về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ I. Hướng đến mục đích giúp các cán bộ đảng viên những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở đó, chi ủy, lãnh đạo phòng chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân nhằm tạo ra sự thống nhất về hành động trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Trong đó, chi ủy, lãnh đạo phòng đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên để thực hiện công tác nghiên cứu, quán triệt.

Việc chuẩn bị đầy đủ những tài liệu quan trọng như “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2 tập), “Học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, “Hỏi đáp về văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, “Các điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” cùng với những tài liệu nội bộ như “Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII”, Văn kiện Đại hội Đảng bộ Cục An ninh Chính trị nội bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025... và quán triệt nghiên cứu nghiêm túc tới từng cán bộ đã cho thấy được công tác chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện, triển khai đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham gia hội nghị, đồng chí Bí thư Phạm Văn Hà tập trung vào 6 vấn đề cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để các đồng chí cán bộ, đảng viên nắm rõ. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh các nội dung báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, cùng với đó là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong hội nghị, cùng với việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016- 2020 và đề xuất những phương hướng cụ thể, nhiệm vụ phải thực hiện nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển 5 năm 2021 - 2026, đồng chí Phạm Văn Hà cũng trình bày về những chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Tổng kết quá trình xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Chi bộ, đồng chí Bí thư điểm qua những kết quả nổi bật đạt được trong những năm qua của Chi bộ I; quán triệt toàn bộ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục phát huy, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chi bộ I, Cục An ninh chính trị nội bộ quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 1

Kết quả sau khi thực hiện công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Chi bộ I, Cục An ninh chính trị nội bộ là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác nghiên cứu, triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nghiêm túc, trách nhiệm tham gia học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nắm vững nội dung cốt lõi, đồng thời giải mã những điểm mới trong các văn kiện so với Nghị quyết cũ. Từ đó, thống nhất ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, ứng dụng nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn công tác của mình.

Tổng kết, khảo sát kết quả thực hiện cho thấy, 100% cán bộ đảng viên của Chi Bộ I, Cục An ninh nội bộ nắm vững đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong các văn kiện Đại hội và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Kết thúc đợt học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, tất cả các cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều nộp bài thu hoạch nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời.

Khép lại hội nghị, đồng chí Bí thư Phạm Văn Hà nhận định, hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chính là cơ sở để Chi ủy, lãnh đạo phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết nghiêm túc.

Cùng với đó, Bí thư Chi bộ I cũng đề nghị Đảng ủy Cục An ninh Chính trị nội bộ tiếp tục hướng dẫn các chi bộ các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII vào các nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, tăng cường tổ chức, nghiên cứu khoa học và công tác chuyên môn, đẩy mạnh những phong trào thi đua và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng đơn vị.

MỚI - NÓNG