Tự giác, gương mẫu trong việc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu và ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức trong việc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, ngày 27/3, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến toàn quốc, với sự kết nối của các điểm cầu các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy khối...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của đại hội đã góp phần củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, cổ vu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo ông Thưởng, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thực sự tổng kết, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ ý Đảng lòng dân, quyết tâm ý chí phát triển của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong quá trình nghiên cứu học tập Nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên bền bỉ đồng bộ sáng tạo với nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

“Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm; biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội", ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Vì vậy, ngay sau Hội nghị này, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả góp phần nâng cao đời sống nhân dân, và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong đời sống; Kịp thời khắc phục hạn chế yếu kém mà đại hội đã chỉ ra.

MỚI - NÓNG