Trung tướng Phùng Sĩ Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu

Ngày 4/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu ảnh 1 Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu dự Đại hội.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng , thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng kết quả mà Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo Cơ quan nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, thấy hết những thuận lợi, khó khăn để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và những giải pháp lãnh đạo sát thực, khả thi; làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, chú trọng nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp tổng thể, cơ bản, lâu dài; tập trung lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc;

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu ảnh 2 Các đại biểu dự Đại hội.

Xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm tư duy về chiến lược, nhạy bén, sắc sảo về chính trị, linh hoạt trong nắm bắt, xử lí tình hình, có trình độ năng lực tham mưu, hướng dẫn và trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu, trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, nêu cao tính chiến đấu và cầu thị tiến bộ, Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, chỉ ra đúng nguyên nhân, tìm ra giải pháp khắc phục; đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng các khâu đột phá, bảo đảm sát thực, có tính khả thi cao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Toàn Đảng bộ đoàn kết, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, xứng đáng với truyền thống và trọng trách cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu ảnh 3 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ, đóng góp các ý kiến sâu sắc, có chất lượng, bảo đảm cho thành công của Đại hội; đồng thời tiếp khẳng định và tô thắm truyền thống “trung thành - mưu lược; tận tụy - sáng tạo; đoàn kết - hiệp đồng; quyết chiến - quyết thắng” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, bám sát định hướng của trên, các ý kiến tham luận tại Đại hội thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với nội dung các vấn đề trình bày trong Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các ý kiến thảo luận tại đại hội thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đồng thời nhấn mạnh, bổ sung, làm rõ một số nội dung, đề xuất kiến nghị Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu ảnh 4 Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 29 đồng chí và 2 đồng chí dự khuyết, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, phù hợp với cơ cấu.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu  - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Bộ Tổng Tham mưu  - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVII và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo công tác tham mưu chiến lược, chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu ảnh 5 Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại Đại hội.

Các văn kiện được Đại hội tham gia đóng góp ý kiến thực sự là kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ và cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Tổng Tham mưu; là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và kinh nghiệm rút ra từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua; biểu thị quyết tâm cao của Đảng bộ tiếp tục: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; chỉ huy, chỉ đạo nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn cho đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và hạ sĩ quan binh sĩ Bộ Tổng Tham mưu phát huy truyền thống: “Trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng”; luôn nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm, chủ động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Theo Theo Báo Chính phủ
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

TT-Huế: Hồ chứa đồng loạt tăng mức xả lũ, Quốc lộ 1 ách tắc do ngập lụt

TT-Huế: Hồ chứa đồng loạt tăng mức xả lũ, Quốc lộ 1 ách tắc do ngập lụt

TPO - Kể từ chiều 17/10, hồ chứa thủy lợi Tả Trạch có dung tích hơn 600 triệu m3 nước ở thượng nguồn sông Hương và hồ thủy điện Hương Điền (tỉnh TT-Huế) nhận lệnh tăng cường xả nước với lưu lượng lớn về hạ du. Trong khi đó, đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh bị ngập nặng gây ách tắc giao thông và khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Một đoạn kè biển Nhật Lệ bị sóng đánh tan hoang.

Chưa có bão, kè biển Nhật Lệ đã bị sóng đánh tan hoang

TPO - Với chiều dài hơn 800m, tuyến kè biển Nhật Lệ, thuộc xã Quang Phú, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) được đầu tư xây dựng nhằm gia cố, bảo vệ tuyến đường du lịch ven biển Nhật Lệ. Tuyến kè này vừa được hoàn thành và đang chuẩn bị các thủ tục bàn giao thì bị sóng biển đánh tan hoang.
Bệnh viện Trung ương Huế 'đảo quân' tiếp tục chống dịch tại TPHCM

Bệnh viện Trung ương Huế 'đảo quân' tiếp tục chống dịch tại TPHCM

TPO - Để duy trì hiệu quả và tính bền vững trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM sẽ "đảo quân" tiếp tục hỗ trợ điều trị bệnh nhân từ nay đến cuối năm. Sự phối hợp chặt chẽ của ngành y tế đang nâng cao hiệu quả cứu chữa cho nhóm bệnh nhân nặng và nguy kịch.
Miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục mưa to, hơn 100 hồ thủy điện xả tràn khẩn cấp

Miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục mưa to, hơn 100 hồ thủy điện xả tràn khẩn cấp

TPO - Mưa lớn diễn ra liên tiếp trong nhiều ngày qua khiến 109/221 hồ thủy điện tại miền Trung – Tây Nguyên phải xả tràn khẩn cấp. Một số hồ xả với lưu lượng nước lớn như A Lưới, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Đăk Rông 3A…Ngoài ra, khu vực này còn có 2.225/5.060 hồ chứa đã đầy nước trong khi dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới.