Tọa đàm khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức tọa đàm khoa học giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản vào đầu năm 2022.

Tọa đàm nhằm mang lại những nhận thức sâu sắc hơn các vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Tọa đàm khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia cuộc tọa đàm. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại tọa đàm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải nhìn nhận đây là dịp giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động thành phố nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, về đường lối đổi mới của Đảng.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN); xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, ý chí và hành động trong toàn xã hội.

Tọa đàm khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 2
Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phạm Chánh Trực (bìa phải) và nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo tại tọa đàm.

Trao đổi tại tọa đàm, bà Phạm Phương Thảo, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng khi nghiên cứu về nội dung phát triển văn hóa trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, mỗi người nhận thức rõ hơn vai trò của văn hóa, mối quan hệ của văn hóa với con người. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. "Phát triển "sức mạnh mềm" này sẽ góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong tình hình mới", bà Phương Thảo bày tỏ.

TS-Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm (Trường Đại học An ninh nhân dân) cho rằng có thể triển khai, đưa những nội dung, tinh thần của tác phẩm vào chương trình, kế hoạch, đề án… phát triển của thành phố, gắn với những vấn đề mà Đảng, Nhà nước cần, Quốc hội, thành phố và nhân dân thành phố cần. Cùng với đó, cần đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến quá trình phát triển của TPHCM, liên quan đến CNXH.

Tọa đàm khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 3

TS.Lê Hoàng Việt Lam trao đổi tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tọa đàm, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đánh giá các phát biểu tham luận đã tập trung phân tích các giá trị của tác phẩm, minh chứng bằng những số liệu, công trình, mô hình... trên các lĩnh vực từ xây dựng Đảng, xây dựng “Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” cho đến kinh tế thị trường định hướng XHCN, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại, làm sáng tỏ các vấn đề được đặt ra; các tham luận đều khẳng định: “Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

Tọa đàm khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 4

Ông Phan Nguyễn Như Khuê kết luận tọa đàm. Ảnh: Ngô Tùng

“Sau cuộc tọa đàm, tôi yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan truyền thông tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố nắm và hiểu rõ hơn về chủ nghĩa xã hội, tin tưởng sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp thực tiễn Việt Nam, nhận thức được vị trí, vai trò của mỗi cá nhân cần phải đóng góp như thế nào cho quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đi lên CNXH của đất nước nói chung, phát triển thành phố nói riêng”, ông Khuê đề nghị.

MỚI - NÓNG