Thủ tướng yêu cầu xây dựng Quân đội có sức chiến đấu cao

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu vực trưng bày xe tăng tại Bộ Quốc phòng, sáng 21/12
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu vực trưng bày xe tăng tại Bộ Quốc phòng, sáng 21/12
TPO - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Quốc phòng cần chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, kịp thời tham mưu kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam diễn ra sáng nay (21/12) tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn nêu cao truyền thống anh hùng, bất khuất, đoàn kết chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ nền độc lập dân tộc và giữ vững non sông, bờ cõi quốc gia.

Theo Thủ tướng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng và Bác Hồ, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, ủng hộ của bạn bè quốc tế, trong 75 năm qua, QĐND Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; đã cùng toàn dân chiến đấu và giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Quân đội có sức chiến đấu cao ảnh 1 “Bộ Quốc phòng cần chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tuyệt đối không để tổ quốc bị động, bất ngờ”, Thủ tướng nói.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của tổ quốc; là lực lượng đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả chiến tranh và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Đồng thời, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng và những công trình có ý nghĩa chiến lược của đất nước. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa bàn an toàn, củng có hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới, hải đảo.

Trong những năm qua công tác đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh, chúng ta đã tham gia có trách nhiệm và hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, hợp tác quốc tế, hỗ trợ nhân đạo, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực thế giới.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Quân đội có sức chiến đấu cao ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Quân công Hạng nhất cho Quân đội nhân dân Việt Nam

Việc chọn ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12) là Ngày hội Quốc phòng toàn dân, cũng chính là ý Đảng, lòng dân, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong 30 năm qua, Ngày hội Quốc phòng toàn dân cùng với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ngày Biên phòng toàn dân, Ngày hội tòng quân đã thể hiện dân với quân cùng một ý chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trở thành nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Thủ tướng cho biết, Đảng ta xác định chủ trương: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Quân đội có sức chiến đấu cao ảnh 3 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội trao đổi tại hội trường Bộ Quốc phòng

Để không ngừng tăng cường sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đề nghị Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành T.Ư, các địa phương trong cả nước tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu.

Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân mang tính hòa bình tự vệ, hướng vào nhiệm vụ xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Cần tập trung thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và các quy định của Luật Quốc phòng.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Quân đội có sức chiến đấu cao ảnh 4 Ảnh: Nguyễn MInh

Đồng thời xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có cơ cấu, số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự vững mạnh, trong sạch về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống tổ chức đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. 

 Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc. Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, có chất lượng và sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Quân đội có sức chiến đấu cao ảnh 5 Lãnh đạo, đại diện Bộ Quốc phòng các nước tham dự lễ kỷ niệm

 Cùng với xây dựng, củng cố tiềm lực kinh tế, khoa học - công nghệ và tiềm lực quân sự, cần đặc biệt chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; thường xuyên phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân. 

 Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc trong xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thường xuyên chăm lo bảo đảm lợi ích vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện dân chủ, công bằng xã hội. Kết hợp chặt chẽ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trong một chiến lược thống nhất; phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 “Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, Quân đội vẫn phải là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, cứu hộ, cứu nạn - luôn coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân”, Thủ tướng yêu cầu.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Binh lính Mỹ tại một trại huấn luyện ở Herat, Afghanistan. Ảnh: EPA

Đằng sau quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan

TP - Sứ mệnh nhổ cỏ lực lượng al Qaeda sau loạt khủng bố 11/9 vào đất Mỹ được đặt tên là “Tự do lâu dài”. Khi đó, Tổng thống George W. Bush nói rằng nhiệm vụ của Mỹ “không chỉ phải bảo vệ quyền tự do quý giá của chúng ta, mà cả tự do của tất cả mọi người để có thể sinh sống và nuôi con mà không phải sợ hãi”.