PV GAS: Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII

PV GAS: Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII
Tại Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) lần thứ XVIII, Đảng ủy PV GAS đã xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (sau đây gọi tắt là Hội nghị TW7 khóa XII); thực hiện khen thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích trong năm 2018.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (sau đây gọi tắt là Hội nghị TW7 khóa XII) ban hành 3 nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Căn cứ vào nội dung của các nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và tình hình cụ thể của Đảng bộ, Đảng ủy PV GAS đã đề ra mục đích, yêu cầu triển khai Chương trình hành động, nhằm quán triệt các nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII một cách sâu rộng, nghiêm túc, thực chất đến các Chi/Đảng bộ trực thuộc, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty; tạo sự đồng thuận cao về nhận thức đối với thực trạng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội hiện nay; nắm vững các quan điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu được đề cập trong các nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

PV GAS: Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII ảnh 1
 

Chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể được xây dựng một cách khoa học, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong triển khai thực hiện nghị quyết; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, tích cực trong công tác cán bộ, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, làm cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tại Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy PV GAS cũng đề cao sự thống nhất trong nhận thức - quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả trong hành động; góp phần phát triển bền vững PV GAS, xây dựng hệ thống chính trị tại Tổng Công ty trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Tổng công ty.    

Trong năm 2018, Đảng bộ PV GAS tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình/kế hoạch thực hiện các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên trong toàn Tổng công ty. Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền nội dung các nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú (mạng truyền thông nội bộ của đơn vị, mail cá nhân, áp phích, backdrop…); kiểm tra, giám sát các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cá nhân đứng đầu trong toàn TCT. 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQTW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Đảng bộ PV GAS tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ TCT và các đơn vị trực thuộc/thành viên, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững PV GAS trong tình hình mới. Đảng ủy TCT xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; Đặc biệt coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên, nhất là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tổng công ty.

PV GAS: Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII ảnh 2
 

Thấm nhuần quan điểm tăng cường kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ; PV GAS tiếp tục đảm bảo 5 nguyên tắc: Dân chủ - Công tâm - Khách quan - Công khai - Minh bạch và đúng quy trình 5 bước trong công tác cán bộ; Xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cấp tại Tổng công ty trong công tác cán bộ; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bật cập trong công tác cán bộ hiện nay. 

Bên cạnh đó, PV GAS nhấn mạnh trách nhiệm đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác đánh giá cán bộ theo hướng dân chủ, xuyên suốt, liên tục, đa chiều theo tiêu chí cụ thể, gắn chặt với hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể, lấy thành tích tập thể làm căn cứ quan trọng hàng đầu để đánh giá thành tích của cá nhân lãnh đạo, quản lý; Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện quy định về tuyển dụng, thu hút người giỏi về làm việc tại Tổng công ty; rà soát đội ngũ cán bộ hiện có trong toàn Tổng công ty để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao, nhất là về trình độ ngoại ngữ, kỹ năng quản lý; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp.

PV GAS cũng tiếp tục xây dựng và ứng dụng hệ thống quản lý hiện đại; hoàn thiện tổ chức bộ máy và cán bộ trong toàn Tổng công ty theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, tinh gọn, hiệu quả; Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn hóa, nhân văn; chú trọng việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận; kiên quyết miễn nhiệm cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn hoặc có vi phạm; Phát huy có hiệu quả vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh) trong công tác cán bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, Đảng ủy PV GAS tổ chức quán triệt sâu sắc, đẩy mạnh công tác thông tin để nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, người lao động trong Tổng công ty về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu và các nội dung cơ bản của về cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể trực thuộc kịp thời triển khai sâu rộng các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành pháp luật về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp.

PV GAS cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm; xác định khung năng lực từng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ; các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, người lao động tại PV GAS gắn với từng vị trí việc làm; tiếp tục thực hiện chế độ chi trả lương, thu nhập theo hiệu quả công việc phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp, hiệu lực quản lý của chính quyền tại Tổng công ty và các đơn vị được nhấn mạnh, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc trong việc vận động người lao động PV GAS thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội.

Thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp, PV GAS luôn tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các tổ chức đoàn thể và người lao động tại PV GAS giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo quy định của Pháp luật tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.        

Cũng tại Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) lần thứ XVIII, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Đảng ủy PV GAS đã thực hiện nghi thức trao Giấy khen Tổ chức Đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền cho Chi bộ Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí; Giấy khen cho 6 Đảng bộ/Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ PV GAS đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Đảng ủy PV GAS cũng công bố danh sách khen thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, trong đó nổi bật nhất là Giấy khen cho 10 chi/đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018; Giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018 với 8 đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và 19 đồng chí là Bí thư Đảng ủy cơ sở, Bí thư Chi bộ cơ sở và trực thuộc, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và thành viên Tổng công ty.

MỚI - NÓNG