Có 5 kết quả :

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Tránh làm luật đẹp theo chuẩn quốc tế nhưng không đi vào cuộc sống

TPO - “Tránh làm luật đẹp theo chuẩn quốc tế nhưng không đi vào cuộc sống. Phải tính toán lâu dài, ngay cả Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng rất cân nhắc giữa vấn đề môi trường và kinh tế”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đặt vấn đề khi cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.