Khinh khí cầu bay được bằng cách nào?

Khinh khí cầu có thể bay lên cao vì không khí bên trong chúng nhẹ hơn không khí ngoài khí quyển.