Hà Nội tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay

Cán bộ tiếp dân tại trung tâm hành chính công. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Cán bộ tiếp dân tại trung tâm hành chính công. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua tờ trình của UBND thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tinh giản hơn 7.400 công chức, viên chức. Đây được coi là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong năm 2017, thành phố đã hoàn thành sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 Ban Quản lý dự án. Hoàn thành tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ đầu tư phát triển thành phố, Quỹ phát triển đất thành phố, Quỹ bảo vệ môi trường trực thuộc Sở TN&MT.

Thành phố cũng hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện như sáp nhập các đơn vị Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa, Trung tâm Thể thao và Đài truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao. Sáp nhập các Trung tâm phát triển cụm công nghiệp vào Ban quản lý dự án. Sáp nhập 4 Ban bồi thường giải phóng mặt bằng 4 quận trung tâm (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) vào Ban quản lý dự án quận. Sáp nhập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Chi nhánh phát triển quỹ đất thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện quản lý....

Ông Trần Huy Sáng cho biết, năm 2017 thành phố đã tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức, 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. Thành phố cũng đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo nghị định số 108.

Bên cạnh đó, cũng sáp nhập trung tâm sát hạch cấp phép lái xe trực thuộc Sở GTVT vào Tổng Cty vận tải Hà Nội; chuyển 5 trường Trung cấp chuyên nghiệp và chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở GD&ĐT sang Sở LĐ,TB&XH quản lý theo quy định Luật Giáo dục nghề nghiệp. Ông Sáng đánh giá, đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay. Hà Nội là một trong địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được T.Ư và dư luận đánh giá rất cao.

Ngoài ra, việc chuyển đội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã về UBND cấp huyện quản lý, đổi tên thành Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị Chính phủ đã đồng ý cho phép Hà Nội thí điểm thực hiện trong 2 năm.

Việc tổ chức lại bộ phận thường trực Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố thành Văn phòng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, UBND thành phố đã báo cáo và được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua. Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản đồng ý để Hà Nội trình cấp có thẩm quyền xem xét. UBND thành phố đang triển khai, sắp xếp.

Rà soát thanh tra xây dựng và giao thông

Về các đơn vị sự nghiệp, thành phố cũng đã chuyển được 5 đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên với 1.145 biên chế viên chức. Đến nay, toàn thành phố đã chuyển được 95 đơn vị sang tự chủ, với 6.635 biên chế viên chức. Thành phố cũng đang thực hiện việc chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần. Liên quan đến lực lượng thanh tra xây dựng và thanh tra giao thông, ông Sáng cho biết, thành phố đã yêu cầu Sở Xây dựng, Sở GTVT rà soát, giải quyết các tồn tại về hợp đồng lao động đối với lực lượng thanh tra xây dựng, thanh tra giao thông theo chỉ đạo của HĐND thành phố.

Một mặt, để đảm bảo đủ người thực thi công vụ, UBND thành phố có văn bản gửi Bộ Nội vụ kiến nghị điều chuyển 412 chỉ tiêu lao động hợp đồng thanh tra xây dựng và thanh tra giao thông sang biên chế hành chính theo định mức. Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét. Nếu được Chính phủ đồng ý giao bổ sung biên chế công chức cho thanh tra xây dựng và thanh tra giao thông, UBND thành phố sẽ thực hiện tuyển dụng thanh tra viên đảm bảo chất lượng theo quy định. Về đề án vị trí việc làm, UBND thành phố đã phê duyệt xong đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ còn tồn tại 3 đơn vị thuộc Sở NN&PTNT chưa thực hiện, do đang chờ thông tư hướng dẫn về mô hình tổ chức.

Ông Trần Huy Sáng cho biết, năm 2017 thành phố đã tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức, 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cô phần. Thành phố cũng đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo nghị định số 108. Ngoài ra, để đẩy mạnh tinh giản biên chế làm cơ sở cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, UBND thành phố đã hoàn thành xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích đối tượng nghỉ tự nguyện tinh giản biên chế báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét.

Giảm hơn 7.400 người

Theo giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng, theo quan điểm của thành phố, biên chế công chức năm 2018 giảm 2,5% so với biên chế giao năm 2015. Đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, thực hiện giao biên chế đúng định mức quy định tại các thông tư của Bộ, ngành, có tính đến khả năng tuyển sinh, chiều hướng phát triển trong thời gian tới.

Đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài giáo dục, y tế, thực hiện giảm 2% biên chế viên chức giao năm 2016 theo chủ trương tinh giản biên chế và giảm biên chế do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, tập trung chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, làm cơ sở giảm chi ngân sách, giảm biên chế. Với chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68 gồm nhân viên bảo vệ, lái xe, tạp vụ, kỹ thuật điện nước, thực hiện chủ trương tinh giản theo Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, đặc biệt giảm chỉ tiêu lái xe tại các cơ quan hành chính được giao thí điểm khoán xe công.

Cụ thể, theo ông Sáng, kế hoạch sử dụng biên chế năm 2018 của thành phố gồm 10.661 biên chế hành chính, trong đó có 8.891 biên chế công chức, giảm 225 biên chế do điều chỉnh một số biên chế của các cơ quan, đơn vị do chuyển chức năng, nhiệm vụ và thực hiện theo đề án vị trí việc làm. Có 1.358 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68, giảm 11 chỉ tiêu là các lái xe tại 8 cơ quan đang được giao thí điểm khoán xe công. Thành phố xác định sử dụng 148.822 biên chế sự nghiệp, trong đó viên chức có 127.933 biên chế, giảm 7.190 biên chế so với năm 2017. Chỉ riêng việc chuyển các đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên đã giúp giảm 8.761 biên chế. Cùng với đó, giảm 2% đơn vị sự nghiệp sẽ làm giảm 108 biên chế, 137 biên chế giảm do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Khuyến khích tự nghỉ

Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục hoàn thành sắp xếp các cơ quan, đơn vị như Đội Thanh tra xây dựng, các chi cục thuộc Sở NN&PTNT, Trung tâm điều hành và giám sát công nghệ thông tin thành phố; đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là giáo dục, y tế sang cơ chế tự chủ, chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Xác định rõ lộ trình chuyển đổi phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021...thường xuyên rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý. Cùng với đó, yêu cầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm đã được thành phố phê duyệt; rà soát cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá,... nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. “Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị điều chuyển công chức, viên chức từ nơi thừa sang nơi thiếu trước khi tuyển dụng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng xử lý công việc, tác phong công tác, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách về tinh giản biên chế, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế. Tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành cơ chế đặc thù của thành phố, khuyến khích các đối tượng tự nguyện nghỉ tinh giản biên chế...”, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết.

Đối tượng tinh giản chủ yếu là người đến tuổi nghỉ hưu

Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Hoài Nam, nhìn chung việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, các Nghị quyết HĐND thành phố. Quá trình sắp xếp được thực hiện bài bản, khoa học, đảm bảo tính công khai, minh bạch và không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định hoạt động của chính quyền thành phố. Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã giảm được 8.217 biên chế viên chức. Tuy thế, việc tổ chức, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy biên chế của lực lượng thanh tra xây dựng còn chậm, theo Nghị quyết HĐND thành phố phải xong trong 6 tháng đầu năm 2017 nhưng chưa hoàn thành dẫn đến hiện nay, UBND cấp quận, huyện, thị xã còn lúng túng trong việc quản lý về tổ chức, bộ máy và biên chế của lực lượng thanh tra xây dựng tại các địa phương. Cùng với đó, việc tổ chức, sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Sở NN&PTNT, Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp, Sở VH&TT còn chậm; việc xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo tiến độ. Việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ và doanh nghiệp cổ phần; kiện toàn tổ chức bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo GPMB thành phố còn chậm. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tuy đã được tinh gọn, nhưng việc tinh giản biên chế triển khai còn chậm, đối tượng tinh giản biên chế vẫn chủ yếu là công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu. Tình trạng lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức tại một số đơn vị hành chính sử dụng viên chức sự nghiệp do tồn tại lịch sử ở Sở NN&PTNT, Sở VH&TT, Thanh tra xây dựng, Thanh tra giao thông... mặc dù HĐND đã giao UBND thành phố nhiều năm nhưng đến nay chưa khắc phục được.

Hoàng Phong

Hà Nội đã kiện toàn, sắp xếp bộ máy ra sao?

* 71 Ban Quản lý dự án =>> 41 Ban Quản lý dự án

* Quỹ đầu tư phát triển thành phố + Quỹ phát triển đất thành phố + Quỹ bảo vệ môi trường (Sở TN&MT) =>> Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.

* Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa + Trung tâm thể thao + Đài truyền thanh huyện =>> Trung tâm Văn hóa  – Thông tin và Thể thao huyện

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Không vì người này, hạ người khác xuống

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, khi tinh giản biên chế chắc chắn cán bộ, công nhân viên sẽ có tâm tư. Nhưng nếu tinh giản, sắp xếp bộ máy làm tốt công tác tuyên truyền, mọi người cũng chia sẻ. Ví dụ, số lượng người nhiều quá, người ngồi chơi lại nhiều hơn người làm, thì việc sắp xếp ai cũng sẽ thấy hợp lý, cùng chia sẻ. “Hà Nội làm được vấn đề này minh bạch thì anh em mới không tâm tư. Chuyện tâm tư thì khó tránh khỏi, như đang trưởng phòng xuống phó phòng, hay nhân viên, phải làm thế nào để người ta hiểu, thậm chí phải giải thích với cả gia đình. Ví dụ, trước đây có 6 - 8 phó ban, phó giám đốc, bây giờ không thế được, thì làm nhóm chuyên gia giúp việc cho đồng chí giám đốc, người ta dù tâm tư nhưng cũng vui vẻ. Tất cả những việc này phải làm minh bạch, đừng vì người này hạ người khác xuống, người ta sẽ cảm thấy bị đối xử không công bằng. Đây là vấn đề khó, thành phố vẫn tiếp tục làm”, ông Hải nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Rà soát bằng cấp, trình độ cán bộ

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đến nay, thành phố đã sắp xếp xong tất cả các sở, ban, ngành; sắp xếp xong toàn bộ đơn vị sự nghiệp công lập và sắp xếp xong toàn bộ bộ máy của các ban của Đảng, các cơ sở của hội, tổ chức chính trị trên địa bàn. Thành phố cũng đã xây dựng xong đề án vị trí việc làm. Theo đúng đề án này, đến năm 2021, toàn thành phố sẽ giảm so với thời điểm hiện tại 2,5%, đúng theo chỉ tiêu. Ông Chung cho biết, quá trình tinh giản, thành phố ưu tiên người có nguyện vọng về hưu trước tuổi và có khoản tiền bù đắp thời gian nghỉ trước. Với những người 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ đưa vào đối tượng tinh giản biên chế. “Thành phố đang chỉ đạo rà soát lại tất cả vấn đề liên quan đến trình độ, bằng cấp. Bước đầu cũng đã có một số trường hợp vi phạm trong bằng cấp, thành phố sẽ xử lý nghiêm túc và công khai trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND  thành phố Hà Nội nói. Ông Chung cũng cho biết, sẽ thực hiện nghiêm những quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế. Từ nay đến 2021, thành phố sẽ coi trọng việc đánh giá trình độ, năng lực, hiệu quả công tác, trên cơ sở đó hàng năm có bình bầu, bình xét, những đối tượng không đáp ứng công việc sẽ bị tinh giản.

 Hoàng Phong

Mới sáp nhập cơ học

“Chúng tôi sáp nhập 3 đơn vị về thành 1 đơn vị, gộp đầu mối lại. Lãnh đạo các đơn vị được phân công làm phó phụ trách mảng chuyên môn. Về cơ bản lượng biên chế không thay đổi”, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức cho biết.

Chiều 27/12, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức khá im lìm trong cơn mưa. Một nhân viên tại đây chia sẻ có người nhà làm ở Đài phát thanh đã chuyển về đây công tác từ đầu năm. “Về cơ bản là chuyển hết về đây. Thấy bảo mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Nhân viên như tôi thì không bị ảnh hưởng gì”, người này nói. Trao đổi thêm với phóng viên Tiền Phong, ông Vũ Văn Chuyền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức cho biết, từ tháng 3/2017, thực hiện chủ trương của thành phố, huyện Hoài Đức đã sáp nhập 3 đơn vị về thành một đơn vị theo hướng gộp các đơn vị lại để còn một đầu mối. “Lãnh đạo các đơn vị trước sáp nhập sẽ làm phó phụ trách mảng chuyên môn sau khi sáp nhập. Ví dụ, trước đây phụ trách đài phát thanh thì giờ phục trách về mảng tuyên truyền, trước đây phụ trách mảng văn nghệ, thể thao thì giờ phụ trách mảng thể dục thể thao. Vẫn được bảo lưu phụ cấp trách nhiệm, giữ nguyên mức 0,3 cho đến hết thời gian bổ nhiệm”, ông Chuyền nói. Bản thân ông Chuyền cho biết, được điều chuyển từ Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện về làm Giám đốc Trung tâm bị thiệt thòi nhiều vì tụt mất 25% phụ cấp.

Chia sẻ thêm về công việc sau khi tiến hành sáp nhập các đơn vị thành một đầu mối, ông Chuyền cho biết, công việc chuyên môn vẫn trôi chảy, hoạt động ổn định, không có khó khăn gì.    

            Trường Phong - Trần Hoàng

Sau sáp nhập, 5 Ban QLDA có gần 1.000 người

Thành phố Hà Nội hiện có 5 Ban Quản lý dự án được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng về bộ máy, nhân sự, tài sản, công việc của 26 Ban QLDA tiền thân trực thuộc thành phố và trực thuộc sở, ngành trước đây. Trong đợt khảo sát của liên ngành thành phố Hà Nội thực hiện cuối tháng 8/2017 cho thấy 5 Ban QLDA kể trên có tới 984 cán bộ. Trong đó có 711 cán bộ công chức, viên chức, 273 người thuộc diện lao động hợp đồng. Đặc biệt, có Ban QLDA chưa đủ kinh phí trả lương cho cán bộ, người lao động năm 2017, phải trình UBND thành phố ứng trước ngân sách...Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện một Ban QLDA thành phố Hà Nội cho biết, sau khi được sáp nhập số lao động sáp nhập chỉ đủ cho công việc của ban, không nơi nào xảy ra tình trạng dư thừa do sắp xếp cơ học. Thời gian tới các Ban QLDA vẫn rà soát, đánh giá lại nhân sự, khối lượng công việc theo chủ trương tinh giản biên chế của thành phố.

Ngọc Cương

MỚI - NÓNG
Nghiên cứu các loại hình cá cược mới có thể hợp pháp hóa
Nghiên cứu các loại hình cá cược mới có thể hợp pháp hóa
TPO - Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu sự cần thiết, tính khả thi của việc mở rộng diện đối tượng được phép tham gia một số loại hình cá cược hợp pháp và các loại hình cá cược mới có thể hợp pháp hóa nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn.
Doanh nghiệp ngành sắn là một trong những DN vướng hoàn Thuế VAT.
Yêu cầu đối thoại ngay với doanh nghiệp ‘vướng’ thuế VAT
TPO - Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế địa phương đối thoại ngay với hiệp hội, doanh nghiệp đang vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) từ ngày 29/5 - 2/6. Cục Thuế địa phương chủ động xử lý, giải quyết vướng mắc, nếu vượt thẩm quyền báo cáo Tổng cục Thuế để kịp thời hướng dẫn.
Giá vàng giảm tuần thứ 3 liên tiếp.
Giá vàng giảm liên tiếp
TPO - Thị trường vàng vừa trải qua tuần giảm giá thứ 3 liên tiếp. Giá vàng thế giới quanh mốc 1.940 USD/ounce. Giá vàng trong nước giảm theo giá vàng thế giới, về mức 66,6 triệu đồng/lượng.