Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

TPO - Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng đã thuộc về bạn Trần Quang Quân, giáo viên Trường THPT Tràm Chim, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Tuần thi thứ 14 có 110.816 người dự thi với 280.847 lượt thi, 15.864 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 1  
Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 2

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải:

Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 3  02 giải Nhì
Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 4  
Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 5  
Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 6  
Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 7     

Sau đây là câu hỏi tuần 15:

Câu 1. “Không được hứa mà không làm” là một trong những nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nội dung nào sau đây?

A.   Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

B.    Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

C.    Nêu cao tinh thần trách nhiệm

D.   Nói đi đôi với làm

Câu 2. “Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”. Nội dung trên được nêu trong văn bản nào của Ban Tuyên giáo Trung ương?

A. Công văn số 8141-CV/BTGTW, ngày 24-02-2020

B. Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW, ngày 17-3-2020

C. Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW, ngày 10-4-2020

D. Kế hoạch số 383-KH/BTGTW, ngày 20-4-2020

Câu 3. “Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không thể sáo mòn, phải thực hiện bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Chú trọng lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị… đừng để xẩy ra hiện tượng nói chẳng biết đúng sai, chẳng dám tỏ rõ chính kiến” là yêu cầu của ai?

A. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

B. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

C. Tổng Bí thư Trường Chinh

D. Tổng Bí thư Lê Duẩn

Câu 4. Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đề ra định hướng nào đối với các cơ quan báo chí?

A.   Các cơ quan báo chí được giao quyền tự chủ tài chính

B.    Đến năm 2020, các đài phát thanh, truyền hình tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên

C.    Về cơ bản các báo điện tử tự cân đối tài chính

D.   Cả 3 đáp án trên

Câu 5. “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” là yêu cầu của Ban Bí thư khóa XII đối với các cấp ủy đảng tại văn kiện nào?

A. Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

B. Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

C. Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

D. Quyết định số 109- QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Câu 6.“Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” là trích yếu của văn kiện nào dưới đây?

A.   Kết luận số 70-KL/TW ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị 

B.    Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư

C.    Kết luận số 76-KL/TW ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị

D.   Kết luận số 77-KL/TW ngày 5-6-2020 của Bộ Chính trị

Câu 7Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Bạn cho biết mục tiêu này được đề cập trong tài liệu nào?

A. Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt (tháng 2 năm 1930)

B. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 2 năm 1951)

C. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (tháng 6 năm 1991)

D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)

Câu 8. Nghị quyết số 04-NQ/TW, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”” đã đưa ra quan điểm nào sau đây?

A.   Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách

B.    Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

C. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, cuốn sách nào dưới đây được biên soạn và hoàn thành?

A. Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam giai đoạn 1930-2007

B. Việt Nam – Lào: Sự gắn bó xuyên suốt thời gian

C. Biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào

D. 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, nhìn lại và hướng tới

Câu 10. Trải qua nhiều chức vụ khác nhau như Chủ nhiệm Khoa Báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Trợ lý Tổng Bí thư… nhưng ông luôn mong muốn được gọi là Nhà Báo. Bạn cho biết ông là ai?

A.   Hà Đăng

B.    Hữu Thọ

C.    Hoàng Tùng

D.   Đặng Hữu

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn

TPO - Chiều 12/5, Đoàn công tác của Ban bí thư Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh đoàn Trà Vinh về kết quả thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 tháng đầu năm 2021 và công tác chuẩn bị Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021.
Giải quyết vấn đề cô lập và bảo vệ trẻ em khi trường học đóng cửa vì COVID-19

Giải quyết vấn đề cô lập và bảo vệ trẻ em khi trường học đóng cửa vì COVID-19

TPO - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cần giải quyết vấn đề cô lập và bảo vệ trẻ em khỏi những rủi ro có thể xảy ra khi trường học bị đóng cửa; khi tiếp cận internet; nguy cơ trẻ em bị lạm dụng khi ở nhà và trẻ em lao động/buôn bán tại những thời điểm nghỉ ở nhà do dịch, bệnh.
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư gửi thư chúc mừng các đồng chí cán bộ phụ trách Đội các thời kỳ và các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước, với nhiều tình cảm, niềm tin yêu.

Thư chúc mừng 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

TPO - Dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021), Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương đã gửi thư chúc mừng các đồng chí cán bộ phụ trách Đội các thời kỳ và các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước, với nhiều tình cảm, niềm tin yêu.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

'Đạo đức số', 'lối sống số' trong cuộc cách mạng 4.0

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống ngày nay cần nhận diện và kiến tạo thêm các giá trị mới; không chỉ thích ứng, đào tạo nhân lực cho cuộc cách mạng 4.0 mà cần phải kiến tạo, vun đắp giá trị mới. Đạo đức số, đạo đức mạng xã hội, lối sống số… là những vấn đề ần nhận diện cho trúng và đúng.
Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác bầu cử

TPO - Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết các cấp bộ Đoàn không chỉ triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động bầu cử mà còn thực hiện đồng bộ các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của mình và theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Hội Đồng Đội TP Cần Thơ chăm lo thiếu nhi vùng sâu

Hội Đồng Đội TP Cần Thơ chăm lo thiếu nhi vùng sâu

TPO - Sáng 11/5, Hội đồng Đội thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Hội đồng Đội huyện Phong Điền tổ chức tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021). Đồng thời, thăm, tặng quà các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền.