Có 3 kết quả :

Bắt đầu Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Bắt đầu Tổng điều tra kinh tế toàn quốc năm 2021

TPO - Bắt đầu từ ngày 1/3, Tổng cục Thống kê sẽ thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước. Tổng điều tra lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thu thập thông tin đầy đủ để thấy rõ bức tranh kinh tế toàn diện của cả nước, sự phát triển của từng khối đơn vị kinh tế thế nào, của từng địa phương, khu vực.