Đề thi, đáp án đầy đủ môn LỊCH SỬ tốt nghiệp THPT 2020

TPO - Sáng 10/8, các thí sinh thi làm bài thi Khoa học xã hội gồm Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân hoặc bài thi Khoa học tự nhiên gồm Vật lý-Hoá học- Sinh học. Báo Tiền phong điện tử cập nhật đề LỊCH SỬ và đáp án đề thi.
Đề thi, đáp án đầy đủ môn LỊCH SỬ tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 1
 
Đề thi, đáp án đầy đủ môn LỊCH SỬ tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 2
 
Đề thi, đáp án đầy đủ môn LỊCH SỬ tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 3
 
Đề thi, đáp án đầy đủ môn LỊCH SỬ tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 4

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Mã đề: 201 - Tuyensinh247.com

81.A

82.B

83.D

84.A

85.A

86.A

87.D

88.D

89.A

90.C

91.A

92.C

93.C

94.A

95.A

96.B

97.A

98.A

99.D

100.A

101.C

102.C

103.D

104.D

105.B

106.D

107.D

108.B

109.C

110.B

111.D

112.C

113.C

114.B

115.B

116.C

117.B

118.C

119.B

120.B

Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com

81.B

82.D

83.D

84.A

85.D

86.B

87.C

88.C

89.D

90.D

91.C

92.D

93.C

94.A

95.D

96.D

97.B

98.A

99.C

100.A

101.C

102.D

103.C

104.A

105.C

106.A

107.C

108.B

109.B

110.D

111.B

112.B

113.A

114.A

115.B

116.B

117.C

118.A

119.C

120.B

Mã đề: 203 - Tuyensinh247.com

81.A

82.B

83.D

84.A

85.C

86.C

87.D

88.C

89.B

90.D

91.C

92.B

93.C

94.B

95.D

96.C

97.D

98.C

99.C

100.B

101.C

102.A

103.C

104.B

105.B

106.A

107.D

108.B

109.C

110.B

111.D

112.D

113.B

114.A

115.B

116.D

117.D

118.B

119.D

120.B

Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com

81.B

82.D

83.C

84.A

85.B

86.A

87.A

88.D

89.C

90.D

91.B

92.B

93.C

94.D

95.B

96.A

97.A

98.C

99.D

100.D

101.D

102.B

103.C

104.C

105.B

106.A

107.D

108.C

109.C

110.D

111.B

112.A

113.A

114.B

115.C

116.B

117.C

118.B

119.B

120.B

Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com

81.C

82.D

83.C

84.C

85.C

86.D

87.A

88.B

89.C

90.D

91.D

92.C

93.A

94.C

95.A

96.C

97.A

98.B

99.C

100.A

101.A

102.B

103.D

104.B

105.C

106.A

107.C

108.D

109.D

110.A

111.A

112.C

113.D

114.A

115.A

116.C

117.D

118.D

119.A

120.D

Mã đề: 206 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.A

84.B

85.A

86.D

87.D

88.B

89.C

90.A

91.A

92.D

93.D

94.D

95.C

96.A

97.B

98.A

99.A

100.D

101.C

102.C

103.D

104.C

105.C

106.C

107.D

108.D

109.A

110.B

111.B

112.C

113.C

114.C

115.A

116.A

117.B

118.A

119.B

120.B

Mã đề: 207 - Tuyensinh247.com

81.A

82.A

83.C

84.A

85.D

86.A

87.B

88.D

89.A

90.D

91.B

92.B

93.B

94.A

95.C

96.C

97.A

98.D

99.B

100.D

101.C

102.A

103.C

104.A

105.C

106.D

107.D

108.D

109.C

110.A

111.A

112.A

113.C

114.D

115.D

116.C

117.D

118.C

119.C

120.A

Mã đề: 208 - Tuyensinh247.com

81.A

82.A

83.D

84.C

85.D

86.D

87.A

88.D

89.B

90.A

91.D

92.D

93.B

94.D

95.D

96.C

97.B

98.A

99.B

100.B

101.B

102.C

103.A

104.A

105.C

106.C

107.C

108.A

109.A

110.A

111.C

112.B

113.C

114.B

115.B

116.C

117.B

118.C

119.C

120.A

Mã đề: 209 - Tuyensinh247.com

81.C

82.A

83.D

84.C

85.C

86.A

87.C

88.C

89.C

90.B

91.A

92.B

93.B

94.B

95.C

96.C

97.D

98.B

99.A

100.A

101.D

102.D

103.A

104.B

105.A

106.B

107.D

108.B

109.A

110.D

111.D

112.D

113.A

114.D

115.D

116.A

117.D

118.B

119.B

120.D

Mã đề: 210 - Tuyensinh247.com

81.D

82.D

83.A

84.D

85.A

86.A

87.B

88.A

89.C

90.C

91.A

92.A

93.C

94.C

95.B

96.B

97.C

98.B

99.C

100.B

101.B

102.C

103.B

104.C

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.A

111.A

112.B

113.D

114.D

115.D

116.A

117.B

118.A

119.B

120.B

Mã đề: 211 - Tuyensinh247.com

81.A

82.D

83.B

84.C

85.B

86.A

87.B

88.D

89.D

90.B

91.D

92.D

93.C

94.C

95.C

96.B

97.C

98.B

99.A

100.A

101.B

102.C

103.B

104.D

105.B

106.A

107.B

108.D

109.D

110.A

111.A

112.C

113.C

114.C

115.A

116.B

117.A

118.D

119.A

120.A

Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com

81.B

82.B

83.A

84.D

85.B

86.D

87.D

88.A

89.C

90.C

91.A

92.C

93.C

94.C

95.B

96.D

97.C

98.C

99.B

100.C

101.A

102.A

103.B

104.D

105.B

106.D

107.C

108.C

109.B

110.A

111.C

112.D

113.C

114.C

115.D

116.A

117.A

118.D

119.A

120.A

Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com

81.B

82.C

83.A

84.A

85.A

86.B

87.C

88.A

89.C

90.C

91.D

92.B

93.D

94.C

95.D

96.D

97.B

98.A

99.B

100.A

101.C

102.B

103.C

104.D

105.C

106.D

107.C

108.A

109.B

110.B

111.D

112.A

113.A

114.C

115.D

116.D

117.C

118.B

119.A

120.D

Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com

81.D

82.B

83.B

84.D

85.B

86.B

87.C

88.D

89.A

90.D

91.C

92.A

93.D

94.B

95.A

96.B

97.C

98.A

99.B

100.A

101.B

102.A

103.A

104.B

105.C

106.B

107.A

108.D

109.A

110.A

111.A

112.B

113.D

114.D

115.D

116.A

117.D

118.C

119.A

120.D

Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com

81.B

82.C

83.C

84.C

85.A

86.C

87.A

88.D

89.A

90.D

91.A

92.A

93.A

94.D

95.D

96.B

97.D

98.D

99.D

100.C

101.C

102.B

103.C

104.B

105.C

106.A

107.B

108.D

109.C

110.B

111.D

112.B

113.B

114.D

115.A

116.B

117.B

118.B

119.D

120.B

Mã đề: 216 - Tuyensinh247.com

81.A

82.A

83.A

84.A

85.D

86.C

87.D

88.D

89.D

90.A

91.C

92.D

93.D

94.B

95.A

96.D

97.B

98.C

99.C

100.A

101.C

102.C

103.C

104.B

105.A

106.C

107.B

108.B

109.A

110.A

111.C

112.D

113.C

114.B

115.B

116.D

117.B

118.C

119.B

120.B

Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.A

84.B

85.B

86.D

87.B

88.B

89.C

90.D

91.A

92.A

93.D

94.B

95.A

96.C

97.B

98.B

99.D

100.B

101.D

102.C

103.B

104.A

105.C

106.D

107.C

108.B

109.D

110.D

111.C

112.C

113.A

114.C

115.D

116.C

117.A

118.D

119.A

120.C

Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com

81.A

82.D

83.B

84.B

85.C

86.D

87.C

88.D

89.B

90.B

91.C

92.A

93.A

94.D

95.C

96.B

97.B

98.B

99.C

100.A

101.A

102.B

103.C

104.A

105.A

106.A

107.B

108.C

109.C

110.B

111.C

112.C

113.B

114.C

115.B

116.B

117.A

118.A

119.B

120.B

Mã đề: 219 - Tuyensinh247.com

81.B

82.B

83.D

84.B

85.C

86.B

87.A

88.D

89.C

90.A

91.B

92.B

93.D

94.C

95.A

96.A

97.C

98.C

99.A

100.C

101.B

102.B

103.D

104.D

105.C

106.D

107.C

108.D

109.A

110.B

111.D

112.A

113.B

114.D

115.C

116.A

117.C

118.A

119.D

120.D

Mã đề: 220 - Tuyensinh247.com

81.A

82.D

83.B

84.A

85.B

86.C

87.C

88.B

89.D

90.D

91.C

92.B

93.B

94.A

95.A

96.C

97.B

98.A

99.B

100.B

101.D

102.A

103.D

104.D

105.A

106.C

107.A

108.C

109.B

110.C

111.A

112.D

113.D

114.B

115.C

116.A

117.D

118.A

119.D

120.A

Mã đề: 221 - Tuyensinh247.com

81.C

82.B

83.B

84.D

85.A

86.A

87.C

88.A

89.B

90.C

91.B

92.A

93.A

94.D

95.C

96.D

97.A

98.B

99.B

100.C

101.A

102.D

103.C

104.B

105.D

106.C

107.D

108.B

109.A

110.C

111.B

112.A

113.A

114.B

115.C

116.A

117.C

118.B

119.C

120.C

Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.A

84.A

85.A

86.C

87.B

88.B

89.C

90.C

91.B

92.B

93.A

94.C

95.B

96.A

97.A

98.B

99.D

100.C

101.C

102.C

103.A

104.B

105.B

106.D

107.A

108.D

109.D

110.B

111.D

112.A

113.D

114.D

115.C

116.A

117.D

118.C

119.A

120.D

Mã đề: 223 - Tuyensinh247.com

81.D

82.C

83.A

84.D

85.C

86.B

87.A

88.C

89.C

90.B

91.C

92.D

93.B

94.B

95.A

96.C

97.B

98.B

99.C

100.B

101.A

102.D

103.C

104.C

105.B

106.C

107.C

108.A

109.A

110.D

111.D

112.C

113.D

114.A

115.D

116.A

117.D

118.D

119.A

120.A

Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com

81.C

82.A

83.B

84.D

85.B

86.C

87.D

88.D

89.C

90.A

91.D

92.B

93.C

94.B

95.D

96.B

97.A

98.D

99.C

100.B

101.D

102.A

103.D

104.D

105.C

106.C

107.B

108.D

109.C

110.B

111.C

112.B

113.D

114.B

115.D

116.B

117.C

118.D

119.C

120.D

MỚI - NÓNG
Robot chó đang thể hiện trình độ vận động tại GDTE 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Linh Nhi.
Robot pha trà, robot chó và chim bầu bạn
TPO - Dưới đây là các màn trình diễn ấn tượng mới nhất của robot pha trà từ A tới Z; robot chó với nhiều động tác nhuần nhuyễn như thú cưng bằng xương bằng thịt; chim trong vùng hoặc chim di cư ghé qua nhà riêng, căn hộ để mổ hạt ngũ cốc, hát líu lo…