Các tác phẩm đạt Giải báo chí Quốc gia có sức lan tỏa và tạo hiệu ứng

Các tác phẩm đạt giải Báo chí Quốc gia đã phản ánh những vấn đề lớn của đất nước theo cách sáng tạo, phát hiện, có tính chiến đấu, nhân văn và hiệu ứng xã hội tích cực.