Bộ Công an dự thảo quy định mới về tịch thu phương tiện vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định, trong vòng 45 ngày kể từ ngày hết hạn tạm giữ phương tiện, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định tịch thu.

Theo dự thảo, trong vòng 45 ngày kể từ ngày hết hạn tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định tịch thu. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 115/2013 (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 31/2020).

Tại dự thảo nghị định mới, việc tịch thu đối với tang vật và xe vi phạm hết hạn tạm giữ được Bộ Công an đề xuất có phần chặt hơn so với Nghị định 31/2020, nhằm phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi năm 2020).

Đối với trường hợp xác định được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật, xe (gọi tắt là người vi phạm), sau khi hết hạn tạm giữ lần 1 thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo cho họ 2 lần.

Lần 1 phải được thực hiện trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tạm giữ tang vật, xe. Lần 2 được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lần 1. Hết hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo lần 2, nếu người vi phạm không đến nhận thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, xe vi phạm.

Đối với trường hợp không xác định được người vi phạm, người ra quyết định tạm giữ phải thông báo 2 lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Lần 1 phải được thực hiện trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tạm giữ. Lần 2 được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lần 1.

Hết hạn một năm kể từ ngày thông báo lần 2, nếu người vi phạm không đến nhận thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, xe vi phạm. Cũng theo dự thảo, trong thời gian từ khi hết thời gian tạm giữ đến lúc ra quyết định tịch thu, cơ quan của người ra quyết định tạm giữ có trách nhiệm tiếp tục quản lý, bảo quản tang vật, xe vi phạm. Tang vật, xe vi phạm sau khi bị tịch thu và được xác lập quyền sở hữu toàn dân thì được xử lý theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Theo quy định hiện hành, trong thời hạn ba ngày kể từ ngày hết hạn tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ.

Hết hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai và thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, xe vi phạm.

Như vậy, trong vòng 33 ngày kể từ ngày hết hạn tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định tịch thu đối với tang vật, xe.

MỚI - NÓNG