BHXH Việt Nam đặt 6 trọng tâm cải cách hành chính năm 2019

Năm 2019, BHXH Việt Nam tiếp tục đạt mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin
Năm 2019, BHXH Việt Nam tiếp tục đạt mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin
TP - Sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nêu cao tinh thần “nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” của công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh giao dịch BHXH điện tử… Ðược xác định là những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính của ngành BHXH năm 2019.

Vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Để hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, BHXH Việt Nam đặt kế hoạch cho năm 2019, toàn ngành BHXH tập trung chỉ đạo, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính. Theo đó, ngành BHXH sẽ thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hoá và cắt giảm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của ngành. Đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, giảm số giờ giao dịch BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về thủ tục hành chính, không gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định công bố công khai các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. BHXH các tỉnh thành thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo các tổ chức, cá nhân thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. Cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành và xoá bỏ các thủ tục đã hết hiệu lực theo đúng quy định.

Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì, thực hiện hiệu quả thông qua bộ phận “một cửa” của cơ quan BHXH; Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH. Đảm bảo việc thực hiện các quy định hành chính được công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống. Tiếp tục triển khai Đề án Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của ngành BHXH. Tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án Đổi mới, sắp xếp bộ máy ngành BHXH theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ðạo đức công vụ và ứng dụng công nghệ

BHXH Việt Nam cũng xác định, trong năm 2019, sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức trong ngành về hành chính phục vụ. Thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm công chức, viên chức; công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ hằng năm. Thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế trong toàn ngành BHXH, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, viên chức toàn ngành nghiêm túc thực hiện các văn bản, quy định của ngành về kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức.

Đồng thời, thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ trong các công tác chi trả BHXH; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công; đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị trực thuộc. Trong đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh thành thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH… Tiếp tục phối hợp với Bưu điện kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp. Đồng thời, thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện.

BHXH Việt Nam cũng đặt nhiệm vụ tiếp tục hiện đại hoá hành chính thông qua việc tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia BHXH. Quản lý dữ liệu thu, nộp BHXH, dữ liệu chi trả BHXH, quá trình hưởng và tham gia, thông tin đơn vị tham gia BHXH. Đồng thời, trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin những năm qua, khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người dân và doanh nghiệp, với các dịch vụ như: Dịch vụ SMS; dịch vụ thanh toán trực tuyến; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng; thiết lập Fanpage truyền thông trên mạng xã hội. Với mục tiêu cung cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên mức độ 4, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại.

Nhiệm vụ trọng tâm cuối cùng, BHXH Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường kiểm tra thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức trong ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Ðể thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2019, BHXH Việt Nam yêu cầu: Các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh thành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của mình để thực hiện triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

MỚI - NÓNG