Tổ chức thực hiện: Nguyễn Quỳnh Hoa - Thiết kế: Bùi Văn Dũng.