Có 1 kết quả :

Đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Công cuộc chống tham nhũng đã ‘xoay chuyển được tình hình’

Đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cho rằng, “đã có lúc tình hình rất nghiêm trọng, khiến nhân dân rất lo lắng”, nhưng trong nhiệm kỳ này, Đảng và Nhà nước đã có nhiều nỗ lực, đẩy mạnh trở lại công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, xoay chuyển được tình hình.