Có 5 kết quả :

Di sản vịnh Hạ Long bị bê tông hóaẢnh: HOÀNG DƯƠNG

Xâm phạm di sản, biến tướng văn hóa

TP - Hàng loạt vấn đề nóng lĩnh vực văn hóa như: xâm hại di sản, bất cập quản lý di tích và di sản, xử lý biến tướng lễ hội và mê tín dị đoan, bất cập quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn, nguy hại tour giá rẻ gây ảnh hưởng du lịch và đe dọa sự phát triển bền vững…