Có 4 kết quả :

SGK tăng giá

Bộ Tài chính nói gì về tăng giá sách giáo khoa

TPO - Việc điều chỉnh tăng giá SGK sẽ có tác động chủ yếu vào tháng 7-8-9/2019 và làm tăng CPI chung của cả năm. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá sách nằm trong kiểm soát lạm phát và tác động không nhiều đến mặt bằng giá cả nói chung.