Có 3 kết quả :

Máy bay phải chịu lệ phí trước bạ

Máy bay phải chịu lệ phí trước bạ

Theo Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ vừa được Chính phủ ban hành, ngoài các đối tượng như quy định hiện hành thì tàu bay đã được bổ sung là đối tượng chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.