Những loài động vật sinh sản không cần con đực

Hiện tượng trinh sản xuất hiện phổ biến nhất ở côn trùng nhưng cũng được quan sát thấy ở một số loài động vật có xương sống.