Có 2 kết quả :

Người lao động đang bị lừa bịp?

Bán đứng người lao động

Nhiều lao động từ các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai được môi giới đến huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) hái cà phê thuê. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, họ phải cầu cứu người thân đem tiền “chuộc” mới được trở về nhà.