Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank năm 2019

Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank năm 2019
Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành trước hạn Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến 2020 đã được Thống đốc NHNN phê duyệt và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, toàn hệ thống Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả toàn diện trong năm 2019.

1. Tổng huy động vốn đạt 1.039.150 tỷ đồng, tăng 14,1% so với 2018. Trong đó, huy động vốn thị trường I đạt 949.865 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2018, đạt 100,4% kế hoạch.

2. Dư nợ tín dụng đạt 735.446 tỷ đồng, tăng 15,9% và đạt 100% kế hoạch được giao.

3. Hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khả quan: Các hoạt động TTQT-TTTM, KDNT, dịch vụ ngân hàng điện tử, thẻ, kiều hối đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước, gia tăng đóng góp vào thu dịch vụ cho ngân hàng.

          4. Chất lượng nợ được kiểm soát chặt chẽ, thu hồi nợ xấu và nợ ngoại bảng đạt kết quả tốt. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,77%, giảm so với mức 0,97% cuối năm 2018.

          5. Lợi nhuận tăng trưởng 26% và về đích trước 1 năm so với kế hoạch;

          6. Chỉ số ROAA, ROAE: đạt tương ứng là 1,59% và 25,51%, tăng mạnh so với năm 2018 và cao hơn mặt bằng chung các TCTD.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank năm 2019 ảnh 1  

Với phương châm hành động “Chuyển đổi, Hiệu quả, Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm – Hành động – Sáng tạo”, trọng tâm của Vietcombank năm 2020 là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt động, đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu quả cao và nâng cao năng suất lao động.

Một số chỉ tiêu chính năm 2020:

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2020

(1). Tổng tài sản

Tăng ~12%

(2). Huy động vốn từ nền kinh tế

Tăng ~12%

(3). Tín dụng

Tăng ~14%

(4). Tỉ lệ nợ xấu

< 0,8%

(5). Lợi nhuận trước thuế

Tăng 15%

MỚI - NÓNG