Có 2 kết quả :

Mô hình tổng quát hệ thống ứng dụng CNTT giai đoạn 2021 - 2030

Mô hình tổng quát các hệ thống ứng dụng CNTT tại KBNN

Việc triển khai các hệ thống ứng dụng CNTT trong thời gian qua đã bước đầu hình thành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực nghiệp vụ KBNN. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều loại hồ sơ giấy còn tồn tại do vậy chưa thực sự phát huy hết vai trò của các hệ thống ứng dụng CNTT.