Có 3 kết quả :

BSR đặt mục tiêu 28 triệu giờ công an toàn.

BSR đặt mục tiêu 28 triệu giờ công an toàn

Năm 2020, Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đặt mục tiêu đạt 28 triệu giờ công an toàn, không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn, an ninh. Đồng thời, BSR sẽ đánh giá năng lực của các nhà thầu, khen thưởng kịp thời cũng như xử phạt những trường hợp vi phạm quy trình an ninh, an toàn.