Có 1 kết quả :

Tổ chức lễ tang cấp Nhà nước với đồng chí Nguyễn Văn Trân

Tổ chức lễ tang cấp Nhà nước với đồng chí Nguyễn Văn Trân

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: