Đề thi, đáp án đầy đủ môn ĐỊA LÝ tốt nghiệp THPT 2020

TPO - Sáng 10/8, các thí sinh thi làm bài thi Khoa học xã hội gồm Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân hoặc bài thi Khoa học tự nhiên gồm Vật lý-Hoá học- Sinh học. Báo Tiền phong điện tử cập nhật đề và đáp án thi môn ĐỊA LÝ.
Đề thi, đáp án đầy đủ môn ĐỊA LÝ tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 1
 
Đề thi, đáp án đầy đủ môn ĐỊA LÝ tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 2
 
Đề thi, đáp án đầy đủ môn ĐỊA LÝ tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 3
 
Đề thi, đáp án đầy đủ môn ĐỊA LÝ tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 4

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Mã đề: 301  - Tuyensinh247.com

41. A

42. D

43. A

44. A

45. D

46.C

47. B

48. B

49. C

50. B

51. D

52. B

53. C

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B

59. C

60. B

61. A

62. D

63. D

64. C

65. C

66. D

67. A

68. C

69. B

70. B

71. A

72. A

73. C

74. C

75. B

76. A

77. B

78. A

79. A

80. C


Mã đề: 302 - Tuyensinh247.com

41. D

42. D

43. D

44. A

45. D

46. C

47. A

48. C

49. D

50. C

51. A

52. D

53. B

54. C

55. D

56. D

57. B

58. C

59. C

60. B

61. B

62. B

63. A

64. C

65. B

66. B

67. D

68. A

69. B

70. D

71. C

72. A

73. D

74. C

75. A

76. C

77. B

78. B

79. A

80. A

Mã đề:  303 - Tuyensinh247.com

41. B

42. D

43. A

44. C

45. C

46. C

47. D

48. A

49. C

50. B

51. A

52. B

53. B

54. A

55. D

56. C

57. C

58. B

59. D

60. C

61. A

62. C

63. D

64. A

65. A

66. D

67. A

68. B

69. A

70. C

71. D

72. D

73. D

74. B

75. A

76. C

77. B

78. B

79. C

80. B

Mã đề: 304 - Tuyensinh247.com

41. C

42. C

43. A

44. B

45. A

46. C

47. D

48. B

49. A

50. B

51. A

52. D

53. C

54. B

55. C

56. C

57. D

58. B

59. D

60. D

61. C

62. A

63. C

64. B

65. D

66. B

67. C

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B

73. B

74. D

75. D

76. A

77. D

78. B

79. A

80. A

Mã đề: 305 - Tuyensinh247.com

41. C

42. A

43. B

44. C

45. B

46. A

47. D

48. D

49. B

50. D

51. A

52. D

53. A

54. C

55. D

56. A

57. D

58. D

59. A

60. D

61. A

62. D

63. C

64. B

65. B

66. B

67. D

68. A

69. B

70. D

71. A

72. B

73. D

74. A

75. B

76. B

77. B

78. B

79. A

80. A


Mã đề: 306 - Tuyensinh247.com

41. D

42. D

43. C

44. A

45. A

46. B

47. D

48. A

49. C

50. B

51. A

52. B

53. B

54. D

55. C

56. C

57. A

58. C

59. C

60. C

61. A

62. C

63. A

64. D

65. A

66. D

67. C

68. A

69. D

70. D

71. C

72. D

73. A

74. C

75. A

76. C

77. D

78. C

79. D

80. D

Mã đề: 307  - Tuyensinh247.com

41. B

42. D

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. B

49. C

50. B

51. B

52. A

53. D

54. A

55. B

56. C

57. C

58. B

59. A

60. D

61. D

62. C

63. A

64. C

65. C

66. C

67. A

68. A

69. D

70. A

71. B

72. C

73. D

74. D

75. C

76. A

77. D

78. C

79. C

80. D


Mã đề: 308  - Tuyensinh247.com

41. D

42. B

43. C

44. D

45. C

46. B

47. A

48. C

49. D

50. D

51. B

52. D

53. A

54. A

55. B

56. C

57. C

58. C

59. D

60. C

61. B

62. B

63. D

64. C

65. C

66. D

67. B

68. A

69. B

70. C

71. A

72. A

73. B

74. B

75. A

76. A

77. B

78. B

79. D

80. D


Mã đề: 309  - Tuyensinh247.com

41. A

42. A

43. C

44. B

45. A

46. C

47. D

48. C

49. B

50. A

51. B

52. D

53. B

54. C

55. B

56. C

57. A

58. C

59. B

60. D

61. A

62. C

63. D

64. D

65. D

66. B

67. A

68. A

69. A

70. C

71. C

72. B

73. A

74. C

75. B

76. C

77. A

78. C

79. B

80. B


Mã đề: 310  - Tuyensinh247.com

41. A

42. B

43. C

44. B

45. D

46. C

47. B

48. B

49. A

50. A

51. A

52. D

53. C

54. B

55. B

56. D

57. C

58. D

59. A

60. A

61. A

62. B

63. B

64. C

65. D

66. A

67. A

68. A

69. C

70. D

71. B

72. B

73. C

74. D

75. D

76. B

77. B

78. D

79. C

80. D


Mã đề: 311  - Tuyensinh247.com

41. D

42. D

43. A

44. C

45. A

46. B

47. B

48. D

49. B

50. B

51. B

52. D

53. B

54. B

55. A

56. C

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. C

63. C

64. B

65. A

66. D

67. C

68. D

69. D

70. C

71. C

72. A

73. B

74. A

75. A

76. C

77. B

78. B

79. A

80. A

Mã đề: 312  - Tuyensinh247.com

41. A

42. B

43. D

44. D

45. D

46. A

47. A

48. A

49. B

50. A

51. C

52. B

53. B

54. C

55. D

56. C

57. B

58. B

59. B

60. D

61. B

62. C

63. C

64. C

65. D

66. D

67. C

68. B

69. C

70. B

71. D

72. D

73. C

74. B

75. D

76. D

77. C

78. B

79. C

80. D


Mã đề: 313 - Tuyensinh247.com

41. D

42. C

43. D

44. A

45. C

46. D

47. D

48. C

49. D

50. D

51. A

52. B

53. C

54. D

55. C

56. B

57. D

58. C

59. C

60. B

61. A

62. A

63. B

64. B

65. A

66. C

67. D

68. C

69. A

70. D

71. B

72. A

73. B

74. A

75. A

76. A

77. B

78. B

79. D

80. D


Mã đề: 314  - Tuyensinh247.com

41. B

42. D

43. C

44. B

45. C

46. C

47. A

48. A

49. D

50. C

51. D

52. D

53. B

54. A

55. D

56. D

57. D

58. A

59. D

60. B

61. A

62. D

63. C

64. B

65. A

66. C

67. C

68. A

69. B

70. A

71. C

72. A

73. A

74. C

75. B

76. A

77. D

78. A

79. A

80. C


Mã đề: 315  - Tuyensinh247.com

41. D

42. C

43. C

44. C

45. D

46. A

47. C

48. B

49. C

50. B

51. A

52. B

53. B

54. B

55. C

56. A

57. D

58. D

59. A

60. A

61. D

62. B

63. A

64. A

65. C

66. D

67. D

68. C

69. B

70. A

71. A

72. B

73. C

74. B

75. D

76. C

77. C

78. D

79. A

80. D


Mã đề: 316  - Tuyensinh247.com

41. C

42. D

43. C

44. D

45. B

46. A

47. D

48. D

49. A

50. B

51. D

52. B

53. B

54. A

55. A

56. A

57. C

58. A

59. D

60. C

61. A

62. A

63. A

64. D

65. C

66. B

67. B

68. B

69. A

70. B

71. B

72. D

73. D

74. B

75. D

76. A

77. A

78. A

79. B

80. B


Mã đề: 317 - Tuyensinh247.com

41. A

42. D

43. C

44. D

45. D

46. D

47. B

48. C

49. D

50. C

51. B

52. A

53. C

54. B

55. B

56. B

57. A

58. A

59. B

60. C

61. B

62. B

63. A

64. A

65. B

66. A

67. C

68. B

69. A

70. B

71. C

72. C

73. C

74. B

75. C

76. A

77. B

78. C

79. A

80. C


Mã đề: 318  - Tuyensinh247.com

41. C

42. C

43. B

44. D

45. B

46. A

47. A

48. A

49. B

50. A

51. C

52. D

53. D

54. A

55. C

56. C

57. A

58. A

59. A

60. B

61. A

62. B

63. A

64. B

65. D

66. C

67. B

68. A

69. C

70. B

71. D

72. D

73. B

74. D

75. B

76. C

77. B

78. C

79. D

80. D


Mã đề: 319  - Tuyensinh247.com

41. B

42. A

43. B

44. D

45. D

46. A

47. A

48. D

49. A

50. C

51. B

52. D

53. D

54. D

55. A

56. C

57. D

58. D

59. A

60. C

61. A

62. B

63. C

64. C

65. B

66. C

67. C

68. C

69. D

70. A

71. D

72. C

73. B

74. C

75. C

76. C

77. B

78. B

79. A

80. A


Mã đề: 320  - Tuyensinh247.com

41. D

42. D

43. C

44. A

45. B

46. D

47. D

48. D

49. B

50. B

51. A

52. A

53. C

54. A

55. B

56. B

57. B

58. A

59. C

60. B

61. D

62. C

63. C

64. A

65. B

66. D

67. A

68. C

69. B

70. B

71. B

72. C

73. D

74. C

75. C

76. C

77. C

78. D

79. B

80. D


Mã đề: 321 - Tuyensinh247.com

41. D

42. B

43. A

44. B

45.C

46. B

47. B

48. A

49. D

50. C

51. A

52. C

53. C

54. A

55. C

56. D

57. B

58. A

59. B

60. D

61. D

62. A

63. A

64. C

65. D

66. B

67. D

68. A

69. D

70. C

71. B

72. D

73. C

74. D

75. C

76. B

77. C

78. A

79. B

80. B


Mã đề: 322  - Tuyensinh247.com

41. B

42. A

43. C

44. D

45. D

46. B

47. D

48. A

49. A

50. B

51. B

52. C

53. D

54. A

55. A

56. C

57. A

58. A

59. C

60. D

61. C

62. D

63. D

64. C

65. A

66. A

67. D

68. C

69. A

70. A

71. C

72. C

73. A

74. A

75. D

76. B

77. D

78. A

79. D

80. C


Mã đề: 323  - Tuyensinh247.com

41. D

42. A

43. D

44. A

45. B

46. A

47. B

48. D

49. B

50.A

51. D

52. C

53. C

54. D

55. C

56. D

57. D

58. C

59. D

60. C

61. B

62. B

63. B

64. D

65. B

66. B

67.D

68.C

69. C

70. C

71. B

72. D

73. C

74. C

75. C

76. D

77. B

78. B

79. D

80. D


Mã đề: 324  - Tuyensinh247.com

41. A

42. B

43. B

44. A

45. A

46. B

47. A

48. C

49. C

50. C

51. B

52. B

53. C

54. D

55. A

56. D

57. D

58. A

59. D

60. C

61. D

62. A

63. B

64. C

65. B

66. D

67. B

68. B

69. B

70. D

71. C

72. D

73. A

74. D

75. C

76. C

77. C

78. A

79. C

80. D

MỚI - NÓNG