Có 2 kết quả :

Giao dịch chính thức cổ phiếu MBB được phát hành thông qua chi trả cổ tức đợt 2/2016

Giao dịch chính thức cổ phiếu MBB được phát hành thông qua chi trả cổ tức đợt 2/2016

Ngày 10/11/2017, 85.637.045 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của MB thông qua trả cổ tức đợt 2 năm 2016 sẽ được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kết quả của việc triển khai Quyết nghị của Đại hội cổ đông năm 2017 về việc chi trả cổ tức năm 2016.