Có 1 kết quả :

Một góc trưng bày thu hút trẻ ở Hoàng thành

Bỏ phí cơ hội đến Hoàng thành học sử

Khoảng 20 nghìn học sinh tham gia giáo dục di sản tại Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa năm qua. Tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên giá trị tích tụ nghìn năm nay ở những di sản này khai thác chưa đáng là bao.