Nhận diện đường quyền ảo diệu của võ tăng Thiếu Lâm Tự

Thiếu lâm Trường hộ tâm ý môn quyền là một trong những bài quyền kinh điển của Thiếu Lâm Tự. Nội dung bài quyền phong phú, chiêu pháp đa dạng, được coi là một trong những bài quyền Thiếu Lâm có nhiều động tác nhất.