KBNN hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản, TTHC, hỗ trợ khách giao dịch luôn được các đơn vị trong hệ thống KBNN coi trọng. Trong ảnh, công chức KBNN Tiền Giang đang hướng dẫn khách giao dịch (tháng 12/2018).
Công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản, TTHC, hỗ trợ khách giao dịch luôn được các đơn vị trong hệ thống KBNN coi trọng. Trong ảnh, công chức KBNN Tiền Giang đang hướng dẫn khách giao dịch (tháng 12/2018).
Kho bạc Nhà nước vừa có Công văn số 4295/KBNN-THPC gửi KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc KBNN hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021.

Theo Kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021 tại Quyết định số 1546/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, KBNN yêu cầu các đơn vị thuộc KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương triển khai tổ chức Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021 bắt đầu từ ngày 23/8 đến ngày 23/9/2021; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành từ ngày 23/9 đến ngày 20/11/2021; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 8/11 đến ngày 12/11/2021.

Về các hoạt động, đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), các đơn vị được giao chủ trì xây dựng khẩn trương hoàn thiện để trình Bộ ban hành đúng tiến độ một số Thông tư: Hướng dẫn quản lý và kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN; hướng dẫn giao dịch điện tử trong hoạt động KBNN; quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN; sửa đổi Thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của KBNN mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thực thi các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), như: tiếp tục thực hiện rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực KBNN, tập trung nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ thực hiện TTHC liên quan trực tiếp đến các đơn vị giao dịch. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc thống kê, công bố, niêm yết công khai TTHC đảm bảo đúng quy định, đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và đơn vị giao dịch với KBNN. Đặc biệt là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc quy định văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức KBNN khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Về hình thức tổ chức, các đơn vị chủ động hình thức thực hiện các Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, phát huy đầy đủ vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Tạp chí quản lý Ngân quỹ quốc gia; Cổng thông tin điện tử KBNN.

Trong tuần lễ cao điểm của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tùy thuộc vào yêu cầu và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn, KBNN các địa phương xây dựng khẩu hiệu, treo băng rôn để tuyên truyền phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật. Trường hợp các địa phương không có yêu cầu cụ thể, khẩu hiệu tuyên truyền của chương trình là: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, hệ thống Kho bạc Nhà nước phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các đơn vị và cá nhân giao dịch; chủ động phòng, chống, khắc phục khó khăn của đại dịch Covid-19”./.

MỚI - NÓNG