Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Thực hiện mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, từ tháng 02/2018, KBNN đã triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên phạm vi toàn quốc cho các đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại KBNN.

Hình thành thêm một kênh giao dịch điện tử của KBNN để khách hàng có thể tự do lựa chọn giao dịch, đưa KBNN đến gần hơn nữa với khách hàng và xã hội qua mạng internet là bước cải cách hành chính mạnh mẽ của KBNN theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và hướng tới Kho bạc điện tử theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.

Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí đi lại, chờ đợi cho khách hàng, việc sử dụng dịch vụ công với chữ ký số đã tăng cường tính bảo mật, tránh việc giả mạo chữ ký, con dấu của đơn vị, giúp khách hàng cũng như KBNN có thể giám sát quá trình xử lý hồ sơ và kiểm soát chi NSNN, nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch trong công tác kiểm soát chi NSNN nói riêng và giao dịch với khách hàng nói chung.

Triển khai Quyết định số 215/2019/QĐ-KBNN ngày 14/01/2019 của Tổng Giám đốc KBNN về kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của hệ thống KBNN năm 2019, theo đó quy định: “Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến KBNN nhằm thực hiện cải cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) và chủ đầu tư khi giao dịch với KBNN. Trong năm 2019, triển khai 100% các thủ tục hành chính KBNN được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia dịch vụ công mức 4”; KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai DVCTT, cụ thể:

KBNN hoàn thiện cơ chế chính sách với định hướng cải cách tin học hóa đẩy mạnh triển khai dịch vụ công điện tử: Xây dựng dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN rà soát các thủ tục hành chính theo hướng cải cách, đơn giản hóa và phù hợp với cơ chế chính sách mới, tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch với KBNN; phân định rõ trách nhiệm của KBNN và ĐVSDNS trong từng khâu kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN; chỉnh sửa các mẫu biểu cho phù hợp với định hướng cải cách tin học hóa đẩy mạnh triển khai dịch vụ công điện tử như mẫu bảng thanh toán tiền lương, bảng kê chứng từ thanh... Sau khi Chính phủ ký ban hành Nghị định quy định các thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN, KBNN sẽ trình Bộ Tài chính ký ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định, bổ sung thêm hình thức đơn vị gửi hồ sơ trên dịch vụ công đối với các hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư (Hợp đồng, Quyết định đầu tư...) và các hồ sơ khác bằng tệp tin điện tử (file word, file exel) ký số và chịu trách nhiệm tệp tin điện tử khớp đúng với file gốc đã được ký. Đảm bảo các hồ sơ theo quy định các đơn vị phải gửi KBNN để thực hiện kiểm soát chi được gửi hoàn toàn bằng phương thức điện tử.

Để hỗ trợ cho các đơn vị KBNN địa phương cũng như để tuyên truyền và hướng dẫn các đơn vị giao dịch về việc triển khai sử dụng dịch vụ công, KBNN thực hiện đăng tải trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN đầy đủ các tài liệu như: Tài liệu và bộ cài đặt dành cho các máy trạm để truy cập DVCTT KBNN; tài liệu mô tả cấu trúc tích hợp các chứng từ yêu cầu thanh toán vào hệ thống DVCTT KBNN; tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các ĐVSDNS và thông tin hỗ trợ DVCTT KBNN. Đồng thời, KBNN cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị KBNN. Bên cạnh đó, KBNN đã tổ chức tập huấn trực tuyến đến tất cả các đơn vị KBNN tỉnh, thành phố và thực hiện phương án hỗ trợ tối đa cho các đơn vị KBNN và các ĐVSDNS tham gia dịch vụ công.

Bên cạnh đó, KBNN chủ động nâng cấp DVCTT (03 phiên bản tháng 07/2019; tháng 09/2019; tháng 12/2019) theo đó chỉnh sửa và hoàn thiện chương trình khắc phục một số lỗi cũng như xây dựng các tiện ích phục vụ tra cứu trên hệ thống đồng thời thực hiện tối ưu hóa hiệu năng hệ thống đảm bảo đáp ứng số lượng hồ sơ giao dịch lớn đặc biệt là vào thời điểm cuối năm.

Chỉ đạo KBNN cấp tỉnh thực hiện tốt công tác phân công, bố trí công chức nghiệp vụ kiểm soát chi, kế toán nhà nước, kỹ thuật tin học phối hợp chặt chẽ với KBNN để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các đơn vị sử dụng DVCTT. Nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị khi triển khai DVCTT để từ đó có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Thường xuyên cập nhật nhanh chóng các chỉ đạo, thông báo, hướng dẫn của KBNN trên cổng thông tin điện tử, trang chủ DVCTT, cũng như tích cực tuyên truyền để kịp thời triển khai đạt hiệu quả.

Hằng tháng, thực hiện công khai số liệu thống kê tình hình triển khai dịch vụ công tại KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trển cổng KBNN.

Ban hành Công văn số 5412/KBNN-KSC ngày 14/10/2019 về việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch năm 2019; theo đó đề nghị KBNN các tỉnh đẩy mạnh triển khai DVCTT tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và KBNN quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2019 đảm bảo đạt tỷ lệ 100% theo đúng mục tiêu đã đề ra. Đồng chí Giám đốc KBNN các tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc KBNN về tình hình triển khai DVCTT. Tỷ lệ triển khai dịch vụ công theo kế hoạch năm 2019 của KBNN các tỉnh sẽ là căn cứ bình xét thi đua cuối năm của KBNN.

Tại KBNN các tỉnh, thành phố Thực hiện chủ trương, hướng dẫn của KBNN, KBNN các tỉnh đã khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động trong việc báo cáo xin chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; tuyên truyền, vận động các đơn vị giao dịch về mục đích, lợi ích DVCTT mang lại.

Một số KBNN tỉnh thành phố thành lập Tổ triển khai dịch vụ công tại từng KBNN tỉnh, thành phố, do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trực tiếp làm Tổ trưởng để chỉ đạo tổ chức triển khai DVCTT đồng thời phân công trách nhiệm đối với từng thành viên trong Tổ triển khai.

Trên cơ sở tập huấn trực tuyến của KBNN, KBNN các tỉnh thành phố tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn các đơn vị giao dịch theo tình hình thực tế (đào tạo tập trung chia theo từng khu vực hoặc đào tạo theo từng đơn vị KBNN). Công chức tin học và công chức kiểm soát chi tại KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh phải nắm bắt thành thạo công tác cài đặt ban đầu, đăng ký sử dụng dịch vụ công điện tử và quy trình dịch vụ công ở vai trò ĐVSDNS để vận động, tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị khi tham gia dịch vụ công.

 Xây dựng phương án hỗ trợ vận hành hệ thống DVCTT cho đơn vị giao dịch, phân công, bố trí công chức nghiệp vụ kiểm soát chi, kế toán nhà nước, kỹ thuật tin học phối hợp chặt chẽ với KBNN để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các đơn vị sử dụng DVCTT. Nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị khi triển khai DVCTT để từ đó có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Thường xuyên cập nhật nhanh chóng các chỉ đạo, thông báo, hướng dẫn của KBNN trên cổng thông tin điện tử, trang chủ DVCTT, cũng như tích cực tuyên truyền để kịp thời triển khai đạt hiệu quả.

Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến theo mục tiêu năm 2019

Với các giải pháp chỉ đạo quyết liệt của KBNN và KBNN các tỉnh và thực hiện tốt khâu tuyên truyền cho các đơn vị về mục đích, lợi ích DVCTT mang lại nên trong thời gian qua, KBNN đã nhận được sự ủng hộ và phối hợp tích cực từ các đơn vị. Tính đến ngày 30/11/2019 trong toàn hệ thống KBNN, tổng số đơn vị giao dịch đăng ký sử dụng DVCTT có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và KBNN thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 24.735/28.182 chiếm tỷ lệ 88% (phấn đấu đến 31/12/2019, tỷ lệ triển khai DVCTT đạt 100%). Đặc biệt, một số đơn vị KBNN đã hoàn thành kế hoạch năm 2019 (đạt 100%): KBNN Hải Phòng, KBNN Nam Định, KBNN Hải Dương, KBNN Hưng Yên, KBNN Cần Thơ, KBNN Cà Mau, KBNN Bắc Ninh, KBNN Bắc Giang, KBNN Nghệ An, KBNN Hà Tĩnh, KBNN Bình Dương, KBNN Yên Bái, KBNN Lào Cai. Trong đó có các đơn vị KBNN có tỷ lệ số giao dịch qua DVCTT phát sinh trong tháng 11/2019 chiếm tỷ lệ cao trên 75% so với tổng số giao dịch (KBNN Hải Dương, KBNN Cần Thơ, KBNN Quảng Bình, KBNN Yên Bái, KBNN Lào Cai, KBNN Quảng Ninh). Những con số này đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống KBNN nhằm đưa DVCTT đến với các đơn vị giao dịch.

Định hướng triển khai DVCTT trong thời gian tới

Nâng cấp hệ thống DVCTT bổ sung các thủ tục ghi thu, ghi chi vốn nước ngoài qua KBNN, tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN, đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN.

Kết nối và tích hợp từ các hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp vào hệ thống dịch vụ công:

Để tạo điều kiện cho đơn vị giao dịch, không phải nhập lại chứng từ trên hệ thống DVCTT, nộp hồ sơ trực tuyến cho KBNN nhanh chóng, đơn giản thuận tiện, giảm tải lượng người dùng đơn vị giao dịch truy cập vào DVCTT của KBNN góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của KBNN và xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản và dữ liệu từ phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp tại đơn vị đang sử dụng tới DVCTT của KBNN, phù hợp với định hướng chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 thì cần thiết phải xây dựng giải pháp kết nối và tích hợp hệ thống DVCTT KBNN với các hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp.

Đồng thời bổ sung căn cứ pháp lý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi từ NSNN qua KBNN thay thế Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN và Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 161/2012/TT-BTC để các đơn vị giao dịch và KBNN có căn cứ triển khai thực hiện.

Xây dựng hệ thống sao lưu, lưu trữ điện tử quản lý khai thác sử dụng dữ liệu điện tử  trong dài hạn (bao gồm hồ sơ chứng từ gửi qua dịch vụ công và lưu trữ dữ liệu điện tử khác của hệ thống KBNN).

Trong năm 2020, triển khai các giải pháp đẩy mạnh triển khai ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN và DVCTT tại tất cả các ĐVSDNS nhà nước trên toàn quốc (trừ các giao dịch bằng tiền mặt theo chế độ quy định và giao dịch của các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng)./.

MỚI - NÓNG
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: 'Nhận trọng trách mới vừa mừng lại vừa rất lo lắng'
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: 'Nhận trọng trách mới vừa mừng lại vừa rất lo lắng'
TPO - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chia sẻ, khi được giao nhận trọng trách thì vừa mừng lại vừa rất lo lắng. Mừng là vì đã được Đảng bộ, nhân dân tin tưởng giao phó, nhưng rất lo lắng là chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, trước những biến cố lớn đã và đang xảy ra ở nhiều nơi trong cả nước.