Các Bộ trưởng, Thứ trưởng ứng cử Quốc hội khoá XV

TPO - Trong Chính phủ hiện nay có nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Riêng hai Bộ Quốc phòng và Công an có số đại biểu ứng cử nhiều nhất.
Các Bộ trưởng, Thứ trưởng ứng cử Quốc hội khoá XV ảnh 1