Xử lý cổ đông sở hữu cổ phần vượt giới hạn

Xử lý cổ đông sở hữu cổ phần vượt giới hạn
TP - “Tổ chức tín dụng (TCTD) phải phối hợp với cổ đông, nhóm cổ đông liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập kế hoạch khắc phục việc sở hữu vượt giới hạn đảm bảo. Chậm nhất ngày 31/12/2015 tỷ lệ sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan tại các TCTD tuân thủ theo quy định. Sau thời hạn trên, nếu các trường hợp này không khắc phục được, NHNN sẽ áp dụng các biện pháp xử lý…”. Thông tư 06/2015/TT-NHNN quy định một số điểm liên quan đến việc xử lý các trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn tại các tổ chức tín dụng.

Theo thống kê của NHNN, hiện vẫn có 5/33 ngân hàng TMCP có cá nhân sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 5% vốn điều lệ; có 5/33 ngân hàng TMCP là tổ chức sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 15% vốn điều lệ; có 8/33 ngân hàng TMCP có nhóm cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 20% vốn điều lệ. Tính đến cuối năm 2014 chỉ còn 3 cặp ngân hàng thương mại cổ phần có sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm