Có 1 kết quả :

Khảo sát ảnh hưởng của khoảng cách hàng sử dụng máy cấy lúa VP6 và VP7 D25

Giới thiệu Viện nghiên cứu nông nghiệp Yanmar, Việt Nam

Trong thời gian qua, Trường Đại học Cần Thơ và Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Yanmar (YARI) hợp tác nghiên cứu một số nội dung về cơ giới hóa cây lúa ở ĐBSCL. Các hoạt động của YARI - Việt Nam đã góp phần củng cố cơ giới hóa nông nghiệp và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững trong nông nghiệp ở ĐBSCL, nâng cao thu nhập cho nông dân...