Có 5 kết quả :

Ứng dụng Công nghệ vào hoạt động gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi

Ứng dụng Công nghệ vào hoạt động gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi

Ngày 16/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN)
Mô hình giải pháp thu BHXH điện tử.

BHXH Việt Nam cải cách vì sự hài lòng của người dân

Với kết quả đạt được và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho ngành BHXH trong quản lý, cung cấp dịch vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững.