Thi tìm hiểu 80 năm ngành Tuyên giáo:

Tuần hai mươi, 2.732 người trả lời đúng đáp án

Tuần hai mươi, 2.732 người trả lời đúng đáp án
TP - Giải nhất thuộc về Hoàng Bách (Phòng Tư pháp huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); Giải nhì: Trần Thanh Trầm (Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng); Giải ba: Tạ Thị Hoa (Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình).  

Câu hỏi tuần 21 (Từ 10h ngày 22 đến 10h ngày 29-12-2009):

1: “Làm tốt việc giới thiệu văn hóa đất nước và con người Việt Nam với thế giới; tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài. Phổ biến những kinh nghiệm tốt xây dựng và phát triển văn hóa của các nước. Ngăn ngừa sự thâm nhập các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy”.

Đoạn dẫn trên được trích từ Văn kiện nào dưới đây? (a- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII; b- Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa VII); c- Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII);

2: Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo được Nhà nước ta ban hành vào năm nào? (a- Năm 1961; b- Năm 1980; c- Năm 2004);

3: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người ? (a- Sửa đổi lối làm việc (1947); b- Thư gửi các Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (1945); c- Đường Kách mệnh (1927).

Đáp án tuần 20:
1. “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947);
2. Kinh tế;
3. 2-2-2007. 

MỚI - NÓNG