Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Tuần 29, hơn 1.300 người trả lời đúng

Tuần 29, hơn 1.300 người trả lời đúng
TP - Nguyễn Thị Hương (119 - Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội) - giải nhất; Phạm Văn Thịnh (Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học mở TP. Hồ Chí Minh)- giải nhì;  Nguyễn Văn Lũy (254D - Minh Khai - Hà Nội) - giải ba.

Câu hỏi cuộc thi tuần 30 (Từ 10h ngày 23-2-2010 đến 10h ngày 2-3-2010): 

1: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”. Đoạn trích trên được dẫn từ tác phẩm nào dưới đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh? (a - Bài nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (1-1960); b- Ba mươi năm hoạt động của Đảng (1-1960); c- Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960).

Câu 2: Trong bài Đảng ta, Bác Hồ có viết: “Kinh qua bao nhiêu cơn sóng gió, bao nhiêu bước khó khăn, càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn. Nhờ chính sách đúng, lãnh đạo chắc, kỷ luật nghiêm, nhờ (…) thống nhất mà Đảng ta và dân tộc ta được những thắng lợi vẻ vang ngày nay”. Hãy lựa chọn một trong các phương án dưới đây để điền vào dấu (…). (a - Tư tưởng; b - Đoàn kết; c- Coi trọng vấn đề).

Câu 3: “Công tác tư tưởng phải luôn luôn phấn đấu đạt được những mục tiêu hiện thực là: được người, được việc, được tổ chức. Toàn bộ công tác tuyên truyền giáo dục, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ phải hướng vào nhiệm vụ xây dựng con người mới, xây dựng các tổ chức mạnh và hoàn thành thắng lợi từng nhiệm vụ trong từng giai đoạn”. Đoạn dẫn nói về nhiệm vụ công tác tư tưởng nêu trên là của đồng chí Tổng Bí thư nào dưới đây? (a - Trường Chinh; b - Đỗ Mười; c- Lê Khả Phiêu). 

Đáp án tuần 29: Câu 1: Nghị quyết số 41- NQ/TW, ngày 15-11-2004 của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Câu 2: 1965. Câu 3: Phải tẩy sạch bệnh quan liêu (9-1950). Số người trả lời đúng đáp án: 1328 người.
MỚI - NÓNG