Có 1 kết quả :

SCIC kiến nghị tháo gỡ chính sách

SCIC kiến nghị tháo gỡ chính sách

SCIC kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù điều chỉnh hoạt động của SCIC với tư cách là nhà đầu tư của Chính phủ, thay vì chỉ áp dụng các quy định chung đối với các doanh nghiệp nhà nước như hiện nay.