Có 1 kết quả :

Một voi nhà được đưa về Trung tâm chăm sóc

Thêm “doping” cứu voi nhà

TP - Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương kết hợp các nguồn lực tài trợ khác được xem là liều “doping” cứu những con voi cuối cùng của đại ngàn Tây Nguyên trước nguy cơ tuyệt chủng.