Có 1 kết quả :

Thiếu máu thiếu sắt

Thiếu máu thiếu sắt

Thiếu máu thiếu sắt! Như tên của nó, thiếu máu thiếu sắt là do thiếu sắt. Nếu không có đủ chất sắt, cơ thể không thể sản xuất đủ hemoglobin, một chất trong các tế bào máu đỏ.