Có 1 kết quả :

Tan trong rét

Tan trong rét

TP - Mỗi độ rét đậm rét hại về và kéo dài thế này lại nhớ chuyện sáng kiến gieo mạ miền Nam cấy lúa miền Bắc tốn bạc tỷ từng được làm thử. Nhớ là bởi mấy đợt làm thử đều thành công vậy mà sáng kiến ấy chẳng được cơ quan quản lý đoái hoài.