Có 1 kết quả :

Thông tin mới nhất về việc phát triển 5 huyện thành quận ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về việc phát triển 5 huyện thành quận ở Hà Nội

TPO - Thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong việc đầu tư xây dựng 5 huyện thành quận, đề xuất thành phố các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để xây dựng 5 huyện thành quận…