Có 1 kết quả :

Quá ngưỡng

Quá ngưỡng

TP - Suy nghĩ gì về câu chuyện sư Đầu Đà - Minh Tuệ, khi đã mấy tuần vẫn chưa hạ nhiệt? Không phải là trend thông thường, và tôi cho rằng dùng từ trend ở đây chưa chính xác.