Có 2 kết quả :

Công khai tài sản tới đâu?

Công khai tài sản tới đâu?

TP - Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của quan chức là đòi hỏi tất yếu. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, chỉ có công khai, minh bạch thì người dân mới có cơ hội giám sát những cán bộ do mình trực tiếp hay gián tiếp bầu ra.