Có 1 kết quả :

Buông & siết

Buông & siết

TP - Một thực tế đau đớn là chỉ tiêu tạo việc làm trong nước năm 2011 giảm tới 4,9% so với năm trước, chỉ đạt 95,84% kế hoạch khi có hơn 1,4 triệu người được tạo việc làm mới.