Có 1 kết quả :

Một chuyện khó nói

Một chuyện khó nói

TP - Cổ nhân có câu Ngôn nan chi ẩn (cái điều khó nói ra). Khó nhưng cốt là nói ra như thế nào? Quả là hơi bị khó nói ra chuyện ở cái thời hai ông anh ở Tiền Phong. Hai ông anh bây giờ đã là người thiên cổ.